Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na dofinansowaniew ramach projektu unijnego.

Szansa na dofinansowaniew ramach projektu unijnego.

Śląski OR ARiMR zaprasza do składania wniosków z działania PROW 2007-2013: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony: - od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR  oraz w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł.

O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł,  a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy  w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.
 

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Zapraszamy także do Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie. 

Przy okazji  Śląski OR ARiMR zaprasza na spotkania informacyjno-promocyjne  działania PROW 2007-2013: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Spotkania odbędą się w siedzibie  Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  wg poniższego harmonogramu:

08.04.2013 – ŚODR Częstochowa, ul. St. Wyszyńskiego 70/126, godz. 10:00

Głównym tematem spotkań będą zasady i kryteria przyznania pomocy obowiązujące w obecnym naborze wniosków. Spotkania poprowadzi  Henryk Kolasa Z-ca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR  w Częstochowie.


Śląski Oddział Regionalny  ARiMR
ul. Jana III  Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

tel. /034/-378-28-00

fax. /034/-324-94-28
e-mail: slaski@arimr.gov.pl

www.arimr.gov.pl

 

02

KWI

2013

1461

razy

czytano