Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konkurs ofert w ramach Leader+ pt. Jura w paluszku.

Konkurs ofert w ramach Leader+ pt. Jura w paluszku.

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury ogłosiło konkurs na realizację zadania pt. „Jura w paluszku” w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Wniosek o organizację projektu jest dostępny w Wniosek o organizację projektu jest dostępny w Biurze PPJ w Janowie przy ulicy Częstochowskiej 1, tam należy również złożyć wypełniony formularza.
Jest to pierwszy konkurs ogłoszony w ramach realizacji projektu pt. Jurajscy liderzy”, którzy otrzymał dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł na realizację projektów na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury istnieje od roku, zatrudnia pracownika biura i będzie realizować w najbliższym czasie szereg interesujących przedsięwzięć mających na celu promocje i wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze 9 gmin: Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki, Przyrów, Lelów, Janów, Mstów, Olsztyn.

Nie jest to jednak pierwsze przedsięwzięcie. W dniach 26-29 marca w ośrodku Doradztwa Rolniczego  Częstochowie organizowano kurs agroturystyczny, całkowicie bezpłatny dla osób z terenu partnerstwa – informuje Halina Palarz, prezes stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury. – Zainteresowanie było ogromne. Jesienią podobny kurs zostanie przeprowadzony jeszcze raz, tym razem w Żarkach.

Poniżej pełna treść ogłoszenia: ”Jura w paluszku”


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację projektu pt. „Jura w Paluszku”
na obszarze Partnerstwa Północnej Jury w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+

§ 1.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i powierzenie realizacji projektu pt. Jura w Paluszku w zakresie optymalnego zagospodarowania zasobów środowiska naturalnego i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Północnej Jury, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: wzmocnienie identyfikacji z miejscem poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży z walorami Północnej Jury.

§ 2.

Konkurs dotyczy przedsięwzięcia, których realizacja obejmuje okres: od 15 kwietnia 2007 roku do 15 maja 2007 roku.

§ 3.
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
  3. nieformalne grupy osób działających na rzecz społeczności lokalnych,
  4. spółki prawa handlowego,
  5. osoby fizyczne.

§ 4.

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 skierowana jest do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu Partnerstwa Północnej Jury i obejmuje:
 1. organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie gmin wchodzących w skład Partnerstwa, mających na celu poznanie jego charakterystyki i walorów,
 2. zorganizowanie konkursu wiedzy o Północnej Jurze

§ 5.

Na realizację projektu pt „Jura w Paluszku”, Partnerstwo Północnej Jury przeznacza kwotę 30.000 zł.

§ 6.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem opracowanym przez Partnerstwo Północnej Jury : w Biurze Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury w Janowie, przy ul. Częstochowskiej 1 w terminie do 10.04.2007 r.
 2. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym i dopuszcza się do procedury konkursowej, gdy zawiera podział kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, a także posiada wymagane załączniki tj: dokumenty (świadectwa, dyplomy, referencje, podziękowania, kserokopie dokumentów, zdjęcia itp.) potwierdzające, iż oferent posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i środki potrzebne do realizacji zadania, którego przeprowadzenie jest przedmiotem konkursu .
 3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury potwierdzona pieczęcią Stowarzyszenia.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru oferty dokona Zarząd Stowarzyszenia PPJ w dniu 11.04.2007 r.
 5. Decyzje o powierzeniu zadania do wykonania podejmuje Zarząd Stowarzyszenia PPJ i zaprasza oferenta, który konkurs wygrał do podpisania umowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
 6. O rozstrzygnięciu konkursu powiadamia się również publikując informację na stronie internetowej pod adresem: www.jura-ppj.pl.
 7. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 7.

 1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. merytoryczne (nowatorstwo projektu, walor poznawczy, społeczne uzasadnienie): 0 - 5 pkt,
  2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania): 0 - 2 pkt,
  3. organizacyjne (posiadane kwalifikacje, doświadczenie oraz osiągnięcia oferenta w zakresie przedmiotowo istotnym.): 0 - 5 pkt
  4. zakładani partnerzy i ich zaangażowanie: 0 - 3 pkt.
 2. Oferta otrzyma finansowanie gdy uzyska co najmniej 10 punktów.

§ 8.

 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
  1. koszty najmu sal wraz ze sprzętem audiowizualnym,
  2. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  3. zatrudnienia wykładowców, przewodników i koszty ich delegacji

§ 9.

 1. Warunkiem przekazania środków jest:
  1. zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy pomiędzy Stowarzyszeniem PPJ a oferentem, który wygrał konkurs,
  2. zrealizowanie projektu w terminie i zgodnie ze złożoną ofertą,
  3. złożenie faktury w terminie określonym w umowie,
  4. złożenie razem z fakturą, sprawozdania z realizacji zadania wraz z konspektami zajęć edukacyjnych, listami obecności uczniów z poszczególnych szkół, ogłoszeń i regulaminu konkursu oraz listy zwycięzców konkursu.

03

KWI

2007

1735

razy

czytano