Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzenie nr 29/2013  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/175/2012
z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku

zarządzam co następuje:
  §1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2013 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z  zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki 

                                                                       §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

                                                                        §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki do zarządzenia poniżej.

28

CZE

2013

1519

razy

czytano