Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 lipca 2013 roku

Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 lipca 2013 roku

 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Żarki w roku 2013.

 
Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012 roku 
 
w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, zarządzam co następuje:
 
§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyznając kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki na realizację zadania pn. „Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarki”.
 
§2.
Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

01

SIE

2013

1200

razy

czytano