Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konkurs Audytor

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO W PROJEKCIE ,,PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” (um. zlecenie)W ROKU 2013.

 

1.      Wymagania niezbędne dla proponowanego audytora-waga punktowa 10 pkt:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wyższe wykształcenie,

e) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora,

f) kwalifikacje do przeprowadzania audytu;

jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu (zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu.

 

2.      Wymagane dokumenty audytora-waga punktowa 10 pkt:

a) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

b) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

c) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopia umowy o pracę,

d) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

3.Wymagane opisane doświadczenie firmy w realizacji audytu zewn-5 pkt.

3.      Zasady rekrutacji:

Wyboru kandydata, wskazanego przez firmę dokonuje Komisja rekrutacyjna po 1.09.2013 r, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej-według wagi punktowej. Maksymalnie może oferta otrzymać 25 pkt.

Wymagane dokumenty aplikacyjne-oferta firmy winny być podpisane przez kandydata, a kserokopie dokumentów - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w terminie do 1.9.2013 na adres REKTORAT Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, ul. Krasińskiego 2,  40-952 Katowice, z dopiskiem -konkurs-audytor Projekt PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!

Wymagane dokumenty aplikacyjne audytora winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.1458, z późn. zm.).

07

SIE

2013

8416

razy

czytano