Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Projekt osoby 15 do 27 lat, płatne stypendium i płatny pół roczny staż

Projekt osoby 15 do 27 lat, płatne stypendium i płatny pół roczny staż

Projekt „Przyszłość dla Młodych” jest realizowany przez firmę Cityschool s.c. w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej). Wsparcie skierowane jest do grupy 60 osób (w tym do minimum 36 kobiet), niezatrudnionych,
w wieku 15-27 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i/lub ubóstwa, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego w  powiecie myszkowskim lub w powiecie zawierciańskim.

Rekrutacja przewidziana jest w terminie wrzesień – październik 2013 roku (I tura) oraz styczeń – luty 2014 roku (II tura) i zostanie przeprowadzona na podstawie zgłoszeń, jakie napłyną w odpowiedzi na podjęte działania promocyjno – rekrutacyjne.
Dokumenty rekrutacyjne (kwestionariusz, ankieta motywacyjna, placement test) zostaną udostępnione na stronie WWW, dokumenty mogą być składane osobiście lub przesłane pocztą do biura projektu. W czasie rekrutacji zostanie przeprowadzona analiza predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia ich selekcji oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego.

W ramach wsparcia projektowego przewidziana jest następująca ścieżka doradczo-szkoleniowa dla każdego uczestnika projektu (UP) - ze względu na zaplanowane dwie tury działań doradczo-szkoleniowych w nawiasach podane są dwa terminy wynikające z harmonogramu realizacji projektu:

1.    Uczestnictwo w doradztwie związanym z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) (11.2013 i 03.2014), składające się ze:

- Spotkania indywidualnego -  3 spotkania x 2h każde,
- Spotkania grupowego  - 6 spotkań po 2h każde, w grupie ok. 10 osobowej, średnio dwa razy
w tygodniu;
Celem uczestnictwa w zajęciach związanych z tworzeniem IPD jest pomoc służąca rozwiązaniu problemu zawodowego, zaplanowanie aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej zdobycie zatrudnienia. IPD przewiduje 2 etapy: tworzenie przez UP IPD we współpracy z doradcą zaw. oraz kontynuację działań przez UP zw. z weryfikacją lub osiągnięciem celu. W czasie zajęć zostanie zapewniony poczęstunek

2.    Uczestnictwo w doradztwie psychologicznym (11.2013 i 03.2014):

- Spotkanie grupowe – 10 spotkań po 2 h każde, w grupie ok. 10 osobowej, średnio dwa razy
w tygodniu;

Celem uczestnictwa w zajęciach związanych z doradztwem psychologicznym jest wzrost pewności siebie UP i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. W ramach zajęć poruszane będą takie zagadnienia jak: autopromocja w procesie rekrutacyjnym, porady specjalisty w zakresie psychologii, sposoby radzenia sobie ze stresem. UP poznają także metody rekrutacji i selekcji (m.in. związane z przygotowaniem CV i listu motywacyjnego). W czasie zajęć zostanie zapewniony poczęstunek


3.    Uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (12.2013-02.2014 i 04-06.2014)
- Spotkania grupowe – 20 spotkań po 6 h każde, średnio dwa razy w tygodniu;
UP będzie mógł wybrać jedno ze szkoleń:

a.    Projektant stron WWW - tematyka szkolenia: HTML/CSS, PHP/MySQL, Grafika rastrowa, Dynamiczne elementy graficzne, System zarządzania treścią, Warsztaty Webmasterskie, E-Marketing;
b.    Projektant baz danych - tematyka szkolenia: Podstawowe bazy danych, rekordy i operacje na rekordach, tworzenie relacyjnych baz danych, kwerendy, formularze i kontrolki, raporty, dodatkowe narzędzia formularzy i raportów, eksportowanie, importowanie i łączenie danych, bezpieczeństwo, kopie zapasowe.

Na koniec szkolenia UP, w przypadku którego wymagana jest min. 80% obecność na zajęciach i zaliczenie egzaminu, otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. W czasie zajęć zostanie zapewniony obiad. UP będzie przysługiwać stypendium za udział w zajęciach (ok. 7,50 zł brutto za godzinę). Za udział we wszystkich wskazanych powyżej elementach doradczo - szkoleniowych UP będzie przysługiwał zwrot kosztów dojazdu.

Po ukończeniu doradztwa i szkoleń UP uzyska możliwość odbycia 6 miesięcznego stażu (03-08.2014 i 07-12.2014)

Staż umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych i tym samym zwiększy szanse UP na znalezienie pracy. Staż odbędzie się na podstawie umowy zawartej z UP oraz umowy z pracodawcą wg programu określonego w umowie, bez nawiązywania stosunku pracy. Pracodawca po zakończeniu stażu, wyda opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez UP w trakcie stażu. UP sporządzi sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informację
o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach. W trakcie odbywania stażu UP będzie przysługiwać stypendium stażowe w wysokości ok. 1800 zł brutto miesięcznie.

 

Informacje i Zapisy: Michał Piekutowski, tel. 792 305 738, email: przyszloscmlodych@cityschool.pl

 

Wiecej na stronie http://przyszloscmlodych.cityschool.pl/
 

 

05

WRZ

2013

1527

razy

czytano