Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Kursy komputerowe i zawodowe rekrutacja trwa.

Kursy komputerowe i zawodowe rekrutacja trwa.

Projekt „Wystartuj z nami w zawodową przyszłość”  ma na celu wspomóc grupę młodych ludzi, aby mogli lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Przygotowaliśmy szereg różnych działań, które podniosą kwalifikację, wzbogacą umiejętności interpersonalne i zawodowe.

Cel główny projektu to wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób bezrobotnych w podregionie częstochowskim.
Cele szczegółowe projektu to nabycie:
- kwalifikacji zawodowych
- doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia
- kompetencji kluczowych
- umiejętności zarządzania karierą zawodową i aktywnego poszukiwania pracy
- wzrost aktywności zawodowej
 
Projekt skierowany jest do:

– osób bezrobotnych w wieku 18 – 24 lata;
- zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (tj. w Mieście Częstochowa, powiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim);
- zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Myszkowie i Kłobucku.
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby samotnie wychowujące dziecko, zamieszkałe na terenach wiejskich, długotrwale bezrobotne oraz takie, które nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia.
Na podstawie w/w kryteriów powstanie lista podstawowa (60 osób – 30 kobiet/30 mężczyzn) i lista rezerwowa.
 

Formy wsparcia
 
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – to znaczy osobistego programu poszukiwania pracy przygotowany przy współpracy osoby bezrobotnej ze specjalistą-doradcą zawodowym. IPD polega na ustaleniu z pozostającym bez pracy szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy. Efektem podjętych działań jest zatrudnienie tej osoby . Na każdego zakwalifikowanego uczestnika projektu przypada 10 godzin tych konsultacji.
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia m. in. z zakresu prawa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, określania celów zawodowych, które mają na celu nabycie umiejętności ułatwiających poruszanie się na rynku pracy, a w rezultacie znalezienie pracy.
3. Trening umiejętności psychospołecznych – zajęcia m. in. z zakresu komunikacji, autoprezentacji, asertywności, pracy zespołowej, metod radzenia sobie ze stresem, mających na celu zdobycie umiejętności pozwalających na odnalezienie się młodej osoby w każdej sytuacji.
4. Kurs komputerowy ECDL Core – szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu z zakresu profesjonalnej obsługi komputera, kończące się egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa ECDL Core, potwierdzającego posiadanie umiejętności pracy z komputerem. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu różnym modułów m.in.: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie teksów, arkusze kalkulacyjne, grafika menadżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych (Internet, poczta elektroniczna) itp.
5. Kurs komputerowy ECDL  START –
Certyfikat ECDL START skierowany jest do osób zainteresowanych potwierdzeniem swoich kompetencji w zakresie wybranych czterech, z siedmiu modułów, dostępnych w programie ECDL CORE. Ten certyfikat stanowi alternatywę dla osób, które z różnych przyczyn nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego ECDL CORE. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.
6. Szkolenia zawodowe:
- „Pracownik biura z obsługą kadrowo – płacową i elementami księgowości” - Szkolenie ma na celu zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat organizacji biura zarówno z zakresu prawa, marketingu jak i rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie zarządzać biurem oraz zapoznają się z formami opodatkowania, dokumentami księgowymi, ewidencją PIT, CIT i VAT oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.
- „Spawacz metodą MIG i MAG”
– na tym kursie uczestnicy zdobędą wiedzę na temat procesu spawania, materiałów spawalniczych, urządzeń do spawania, technologii i technik spawania, przygotowania materiału do spawania (spawanie blach, rur itp.). Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i wiele godzin zajęć praktycznych.
7. Staże/praktyki zawodowe – Uczestnicy będą mieli możliwość nabyć doświadczenia zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia w trakcie staży zawodowych.
8. Pośrednictwo pracy – Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pozyskanych przez specjalistów ofert pracy.
9. Indywidualne poradnictwo zawodowe - stanowi proces doradczy, który opiera się na bezpośrednich kontaktach doradcy zawodowego z osobą bezrobotną. W trakcie spotkań doradca zawodowy pomaga w rozwiązaniu problemu zawodowego klienta. Podczas porad indywidualnych doradca zawodowy: pomoże określić zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje psychofizyczne i zawodowe, udzieli informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia, wyjaśni i pomoże sporządzić dokumenty aplikacyjne, przygotuje do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, podejmie działania w celu rozwiązania problemu klienta.
10. Indywidualne wsparcie – psychologiczno – doradcze – identyfikacja i pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową

REKRUTACJA TRWA!!!
Adres Biura Projektu:
ul. Kilińskiego 9/4, I piętro
42-200 Częstochowa
Godziny pracy Biura Projektu:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Łukasz Bednarczyk - Koordynator Projektu
tel: 692-776-548
e-mail: l.bednarczyk@wystartujznami.eu
Ewelina Olesiejuk – Specjalista ds. rekrutacji
tel: 792-370-470
e-mail: rekrutacja@wystartujznami.eu


 

27

WRZ

2013

1807

razy

czytano