Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Postanowienie Nr XIV/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 stycznia 2008 roku, w sprawie: zwołania XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Postanowienie Nr XIV/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 stycznia 2008 roku, w sprawie: zwołania XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

I. Zwołać na dzień 29 stycznia 2008 r o godzinie 9.. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XIV sesje Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 grudnia 2002 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki,teren sołectwa Jaworznik w zakresie granic obszaru objętego planem.
 7. Uchwalenie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 8. Uchwalenie Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.
 9. Uchwalenie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Żarki.
 10. Uchwalenie zmian w budżecie gminy.
 11. Sprawy różne, bieżące.
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

18

STY

2008

1289

razy

czytano