Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja w dniu 29 stycznia 2008 r.

Sesja w dniu 29 stycznia 2008 r.

W trakcie posiedzenia radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmiany  uchwały Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 grudnia 2002 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki, teren sołectwa Jaworznik w zakresie granic obszaru objętego planem. Uchwalili Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Ponadto regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.
Radni zajęli się także uchwaleniem zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Żarki i zezwolili na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Żarki w placówkach handlu detalicznego w godzinach od 600 do 2200, a w placówkach gastronomicznych w godzinach od 600 do 2300.

Niezwykłym akcentem w trakcie posiedzenia był występ grupy kolędniczej z Jaworznika, która zdobyła wyróżnienie na przeglądzie Herody w Przyrowie.

- Staramy się pokazywać to co cenne i interesujące w naszej gminie na szerszym forum – deklaruje Stanisława Nowak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach.

Grupę do występów przygotowuje Krystyna Nowakowska z Jaworznika, która prowadzi świetlicę wiejską.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

04

LUT

2008

1267

razy

czytano