Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ja też mogę pracować!

Ja też mogę pracować!

OŚWIATA Spółka z o.o. serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne powyżej 15 roku życia zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa śląskiego na BEZPŁATNE KURSY I DORADZTWO.

Projekt realizowany jest przez OŚWIATA Spółkę z o.o. z siedzibą w Katowicach w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja społeczno-zawodowa, w okresie realizacji Projektu, 104 osób niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia z terenu województwa śląskiego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.10.2013r. – 30.06.2015r.
UCZESTNICY PROJEKTU:
Do udziału w Projekcie przyjęte zostaną 104 osoby niepełnosprawne, w tym 54 kobiety i 50 mężczyzn.
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

wiek: powyżej 15 roku życia, z tym, że osoby powyżej 64 roku życia muszą zadeklarować gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie;
obszar: osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego.

W ramach ww. 104 osób do Projektu, w pierwszej kolejności, zakwalifikowanych zostanie:  90 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo (niepracujących i nie zarejestrowanych
w PUP jako osoby bezrobotne);
    4 osoby niepełnosprawne bezrobotne (niepracujące i zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne);
    10 osób niepełnosprawnych pracujących, których dochód nie jest wyższy niż 2-krotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej (dochody wykazane w ww. ustawie to: dla osób samotnie gospodarujących - kwota 542,00 zł, a dla osób „w rodzinie” - kwota 456,00 zł na osobę) lub są zatrudnione na chronionym rynku pracy,
w szczególności w ZAZ, bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, oprócz spełnienia kryteriów formalnych, jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, tj.:
Formularza Zgłoszeniowego (w oryginale);
wymaganych Załączników do Formularza:
•    kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, tj. orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub innego równoważnego dokumentu;
•    Oświadczenia o nieaktywności zawodowej – dot. tylko osób nieaktywnych zawodowo;
•    oryginału lub kserokopii aktualnego Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej – dot. tylko osób bezrobotnych;
•    oryginału lub kserokopii aktualnego Zaświadczenia o zatrudnieniu (z zakładu pracy) – dot. tylko osób zatrudnionych;
•    oryginału lub kserokopii aktualnego Zaświadczenia o byciu uczniem/słuchaczem szkoły (ze szkoły) – dot. tylko osób, które uczą się, a nie pracują, ani nie zamieszkują na terenie województwa śląskiego;
•    Oświadczenia o gotowości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie – dot. tylko osób po 64 roku życia;
•    Oświadczenia o dochodach – dot. tylko osób pracujących, za wyjątkiem osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy, w szczególności w Zakładach Aktywności Zawodowej.
oraz pozytywne przejście Procesu Rekrutacji,  w tym rozmowy rekrutacyjnej.

W przypadku składania kserokopii dokumentów Biuro Projektu zastrzega sobie prawo wglądu do ich oryginałów.
O przyjęciu do Projektu decyduje spełnienie zakładanych w Projekcie kryteriów oraz, ze względu na ograniczona liczbę osób, które mogą zostać objęte Projektem, kolejność zgłoszeń.
Szczegółowy opis Procesu Rekrutacji znajduje się w „Regulaminie uczestnictwa w Projekcie”, który wraz z wzorami dokumentów zgłoszeniowych znajduje się na stronie internetowej Projektu w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

FORMY WSPARCIA:
W ramach Projektu jego Uczestnicy objęci zostaną następującymi formami wsparcia:
    dla każdego Uczestnika Projektu stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD);
    każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (WAZ) – 36-godzinne zajęcia grupowe (zaplanowano 6 dni x 6 godzin zajęć);
    każdy Uczestnik Projektu skorzysta z 3-godzinnego poradnictwa indywidualnego;
    każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w 160-godzinnym Kursie – tematyka Kursów zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Uczestników zdiagnozowanych na etapie rekrutacji
i podczas tworzenia IPD (zaplanowano 27 dni x średnio 6 godzin zajęć – średnio 2 dni
w tygodniu);
    42 Uczestników Projektu weźmie udział w stażach/zajęciach reintegracji zawodowej (ZRZ) - o kwalifikacji na staż/ZRZ decyduje liczba uzyskanych punktów w skali określającej predyspozycje i potrzebę odbycia stażu/ZRZ i zaproponowana w IPD ścieżka, oraz zadeklarowanie chęci podjęcia zatrudnienia na minimum okres 3 miesięcy (zaplanowano staże/ZRZ 6-miesięczne – 500 godzin na 1 osobę – średnio 20 godzin w tygodniu);

Ponadto założono, że minimum 21 Uczestników Projektu podejmie, po zakończeniu udziału w Projekcie, zatrudnienie na minimum 3 miesiące. Przez zatrudnienie na minimum 3 miesiące rozumiane jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na minimalny okres 3 miesięcy z jednym pracodawcą lub zatrudnienie na umowę cywilno-prawną zawartą na okres minimum 3 miesięcy, której wartość nie jest niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia lub samozatrudnienie.
Osoby, które podejmą zatrudnienie, będą zobligowane do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów potwierdzających ten fakt, tzn. np. kserokopii umowy.
Uczestnicy Projektu zostaną ubezpieczeni na czas doradztwa, Kursów i staży/ZRZ.
Ponadto Uczestnicy WAZ, Kursów i staży/ZRZ otrzymają stypendia za faktyczny czas uczestnictwa oraz będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
Dodatkowo Uczestnicy WAZ i Kursów otrzymają materiały szkoleniowe i wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych.
 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
www.niepelnosprawni.oswiata.slask.pl
 
PROJEKTODAWCA:
 
OŚWIATA Spółka z o.o.


OŚWIATA jest nowoczesną firmą świadczącą usługi edukacyjne (oświatowo-szkoleniowe) i turystyczno-wypoczynkowe dostosowane do potrzeb klientów począwszy od tych najmłodszych w przedszkolach i szkołach, a skończywszy na dorosłych. Zaspokaja potrzeby klientów w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przyuczenia do zawodu, uzyskania merytorycznych i formalnych kwalifikacji zawodowych w tym także w zakresie doskonalenia nauczycieli, doradztwa; prowadzimy szkoły pozwalające m.in. uzyskać tytuł technika oraz organizujemy wypoczynek (w kraju i za granicą) zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych.
OŚWIATA jako firma europejska przywiązuje szczególną wagę do jakości swojej działalności, oferując szkolenia i kształcenie skutecznie przygotowujące do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy krajowym i europejskim.
Gwarancją jakości oferowanych usług jest wykwalifikowana i stabilna kadra szkoleniowa, współpraca z pracownikami naukowymi, nowoczesne wyposażenie i systematyczna ewaluacja szkoleń.
OŚWIATA posiada liczne certyfikaty gwarantujące wysoki poziom szkoleń, w tym Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Certyfikat potwierdzający spełnianie przez system zarządzania jakością Normy ISO 9001-2008, czy wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
OŚWIATA posiada ośrodki edukacyjne w Katowicach i Rybniku.
Współpracuje zarówno z zakładami pracy jak i z renomowanymi jednostkami edukacyjnymi.
Ponadto firma posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, realizowanych zarówno w skali województwa, jak i w skali całego kraju, min. „Zrobimy to sami…”, „Egzamin kluczem do przyszłości”, „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”, „Rozwój umiejętności menedżerskich skutecznym elementem walki konkurencyjnej”, „Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy”, „Krok do przodu”, „Regionalna platforma zdalnej nauki technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, języka angielskiego oraz przedsiębiorczości” i „Skuteczni na rynku pracy”.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.oswiata.slask.pl

Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice, tel./fax 32/258-71-72, e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl

BIURA PROJEKTU:


Śląskie Centrum Edukacji „Oświata”
Al. W. Korfantego 141 pok. 9
40-154 Katowice
tel. 32/ 204-14-73 w. 36   

OŚWIATA Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 28/5
40-092 Katowice,
tel. 32/258-71-72 w. 33 lub 34

e-mail: niepelnosprawni@oswiata.slask.pl
 

19

GRU

2013

935

razy

czytano