Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 grudnia 2013 roku. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) i art. 11 ust l  i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:
§1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2014 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2.    Celem zadania jest wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, umożliwiające powszechny dostęp
i uczestnictwo mieszkańców gminy – zwłasza dzieci i młodzieży w formach aktywności fizycznej na terenie Gminy Żarki.
3.    Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr l do zarządzenia.
§2.
Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Załączniki do zarządzenia w załączeniu poniżej.

20

GRU

2013

1294

razy

czytano