Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie nr 5/2014

Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2014 roku


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:
 

§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2014 roku, zgodnie z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy
 

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Poniżej w załączeniu: załącznik nr 1
 

14

STY

2014

1237

razy

czytano