Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żarki w roku 2014.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. poz. 1536 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/241/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku,
zarządzam co następuje:
 

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarki w 2014 roku, zgodnie  z zestawieniem zbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy
 

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik w załączeniu poniżej.
 

28

STY

2014

1338

razy

czytano