Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zapytanie Ofertowe - Psycholog

Zapytanie Ofertowe - Psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenia wsparcia psychologicznego w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
I. Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach
ul. Myszkowska 28
42-310 Żarki
NIP 577-17-98-955
Tel. 34 3130085
II. Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, realizowanej w ramach projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, polegającej na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego (grupowego
i indywidualnego) w łącznym wymiarze 102 godziny zegarowe dla 22 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących
w projekcie „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” oraz mieszkańców gminy Żarki.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewnia:

a) przeprowadzenie wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego dla 22 osób uczestniczących w projekcie „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w łącznym wymiarze 60 godzin na podstawie harmonogramu ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym w tym:
       9  spotkań grupowych x 4 godziny zegarowe tj. łącznie 36 godzin zegarowych wsparcia
            psychologicznego grupowego,
     24  godzin zegarowych wsparcia psychologicznego indywidualnego,
b) przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Żarki:
     40  godzin zegarowych doradztwa psychologicznego dla mieszkańców gminy Żarki,
       2  godziny zegarowe wsparcia w formie przygotowania gier integrujących grupę mających  na
           celu integrację grupy, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, współdziałania w grupie.
   

c) materiały szkoleniowe (tj. w szczególności opracowania, skrypty, testy, ankiety) niezbędne do prowadzenia wsparcia psychologicznego;

d) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, której wzory Wykonawca ustala z Zamawiającym tj. w szczególności: program zajęć, harmonogram zajęć, listy obecności uczestniczek/uczestników na zajęciach, potwierdzenia obioru materiałów szkoleniowych, dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie celów wsparcia psychologicznego, sprawozdanie                     z wykonanej usługi, wydanie zaświadczeń/dyplomów potwierdzających ukończenie wsparcia psychologicznego;

e) realizację przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący spełnienie wymogów informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

f) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Celem wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego jest w szczególności:
a) zwiększenie aktywizacji społecznej osób uczestniczących w projekcie „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”,

b) rozwój umiejętności interpersonalnych osób uczestniczących w projekcie,

c) rozwój motywacji do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w projekcie,

d) rozwój asertywności zwłaszcza u kobiet uczestniczących w projekcie oraz rozwój świadomości właściwego postrzegania roli kobiety w rodzinie,

e) udzielanie pomocy psychologicznej w zależności od potrzeb osób uczestniczących w projekcie      w formie indywidualnych konsultacji i grupowych porad, treningów i warsztatów motywacyjnych, wypracowanie grupy wsparcia, w zależności od potrzeb grupy,

f) analiza potrzeb i predyspozycji osób uczestniczących w projekcie w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji,

g) udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy Żarki.
III. Miejsce realizacji zamówienia:  miasto Żarki.
Salę do prowadzenia wsparcia psychologicznego zapewnia Zamawiający.
IV. Termin realizacji zamówienia:
14.04.2014 – 30.04.2015
Zajęcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą odbywać się w dni robocze.
V. Wymagania od Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. spełniają niżej wymienione wymagania lub dysponują kadrą spełniającą niżej wymienione wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia tj.:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
b) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy psychologa,
c) doświadczenie zawodowe w pracy psychologa /praca z grupą i wsparcie indywidualne/;
3. Zamawiający wymaga, aby wsparcie psychologiczne /grupowe i indywidualne/ było prowadzone przez jedną i tę samą osobę spełniającą łącznie wymienione powyżej wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

VI. Kryteria wyboru oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium: cena brutto.
Wartość punktowa wagi tego kryterium wynosi 100%.
VII. Informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium wyboru oferty:
Punkty przyznawane za podane w pkt VI kryterium liczone będą według następującego wzoru:
Pk = [C min/Cr x 100 %] x 100
gdzie:
Pk – ilość punktów [pkt]
C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
C r – cena brutto oferty rozpatrywanej
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium wyboru oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta /w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo/

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie osoby mającej prowadzić wsparcie psychologiczne tj.: życiorys zawodowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z procesem wyboru najkorzystniejszej oferty, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy kierunkowe, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w pracy psychologa (w szczególności referencje, zaświadczenia),

b) proponowany program wsparcia psychologicznego,

4. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. Oferty nie spełniające wymogów określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach
42-310 Żarki, ul. Myszkowska 28
z dopiskiem: Wsparcie psychologiczne 2014


2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2014 godz. 15:00 /decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach/.

3. Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.
X. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
koordynator projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” – Maria Jaworska
nr telefonu 34 3130085, adres e-mail: opszarki@wp.pl
XI. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania każdego oferenta, który złożył ofertę oraz podpisze umowę na wykonanie usługi z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Kierownik

Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach
Teresa Kowacka
 

Żarki, dnia 25.02.2014 r.

Załacznik do pobrania poniżej
 

25

LUT

2014

1454

razy

czytano