Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szkolenie ze stażem dla bezrobotnych.

Szkolenie ze stażem dla bezrobotnych.

Projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy” jest realizowany przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Priorytetu VI.: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu, pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-15 w kwalifikacje i  umiejętności odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców.

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
    doradztwo zawodowe, m.in. diagnoza mocnych i słabych stron, opracowanie ścieżek kariery, konsultacje CV, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia),
    szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy i kompetencji niezbędnych w procesie poszukiwania oraz dla utrzymania zatrudnienia – w zależności od potrzeb uczestnika projektu,
    kurs „programowanie aplikacji internetowych” (200 godzin/ 2 miesiące), zakończony egzaminem,
    staż na stanowisku związanym z programowaniem aplikacji internetowych (40 godzin tygodniowo przez 6 miesięcy).

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

    miejsce zamieszkania: zameldowanie na terenie województwa śląskiego, w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego na dzień 31.12.2012 (11,1%), tj.: powiat będziński, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat m. Bytom, powiat m. Chorzów, powiat m. Częstochowa, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Jaworzno, powiat m. Piekary Śląskie, powiat m. Siemianowice Śląskie, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Świętochłowice, powiat m. Zabrze, powiat myszkowski, powiat rybnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki,
    wiek: 15-30 lat (uczestnik Projektu nie może ukończyć 30 roku życia w dniu podpisania deklaracji o udziale w Projekcie),
    wykształcenie: wyższe (minimum I stopnia),
    status na rynku pracy: osoba bezrobotna (w tym: zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy), niewykonująca żadnej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilno-prawnych czy samozatrudnienia lub osoba nieaktywna zawodowo (w tym: ucząca się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym).
Dodatkowo punktowane kryteria rekrutacji to: brak doświadczenia zawodowego.Dla kogo?
Jesteś bezrobotnym absolwentem uczelni wyższej (posiadającym minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowanym w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia? Nie masz doświadczenia zawodowego? Chcesz się przekwalifikować, zdobyć wiedzę z zakresu programowania aplikacji internetowych i odbyć półroczny, płatny staż?
Co?
Zgłoś się do Projektu „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt obejmuje: doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności „miękkich”, 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych oraz półroczny - płatny - staż w firmie IT.
Kiedy?
Projekt trwa od lutego 2014 roku do końca kwietnia 2015 roku. W tym okresie weźmiesz udział w: szkoleniach z zakresu umiejętności „miękkich” (czerwiec 2014 roku), kursie programowania aplikacji internetowych (lipiec - sierpień 2014 roku), płatnym stażu w firmach IT (wrzesień 2014 - marzec 2015), otrzymasz też indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w trakcie trwania całego Projektu.
Jakie są korzyści?
Dzięki udziale w Projekcie zdobędziesz wiedzę informatyczną i doświadczenie zawodowe, niezbędne na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo, w czasie kursu będziesz otrzymywać stypendium szkoleniowe, a w czasie stażu – wynagrodzenie.
W jaki sposób można zgłosić się do Projektu?
Zgłoszenia do Projektu są przyjmowane do 28 kwietnia 2014 roku. Więcej informacji, regulamin Projektu i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.programowaniekariery.us.edu.pl


 

22

KWI

2014

1189

razy

czytano