Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Gmina Żarki skorzysta na Programie Rozwoju Subregionu Północnego.

Gmina Żarki skorzysta na Programie Rozwoju Subregionu Północnego.

W dniu 28 lutego burmistrz Klemens Podlejski został zaproszony do podpisania Umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Subregionalnego w Częstochowie. Jest to ostatni etap przygotowania wspomnianego programu, z którego gmina Żarki ma szansę uzyskać około 4 mln złotych na realizację kluczowych zadań, z pominięciem procedury konkursowej.

Wspomnijmy, iż w dniu 4 lutego burmistrz Klemens Podlejski podpisał wraz z 34 przedstawicielami innych gmin z północnej części województwa śląskiego aneks do porozumienia w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007 – 2013. Dzięki temu gmina Żarki otrzyma dofinansowania unijne na kluczowe inwestycje przewidziane do realizacji od 2009 roku.

Porozumienie wójtów i burmistrzów zostało podpisane w dniu 7 maja 2007 roku, ale od tego momentu nastąpiło kilka przesunięć na liście, stąd konieczność aneksowania owego porozumienia.

- Nie oznacza to, że przez rok nic nie działo się w tym zakresie – wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. – Od połowy ub. roku w gminie Żarki przygotowana jest dokumentacja techniczna i kosztorysowa planowanych do realizacji przedsięwzięć, tworzone są studia wykonalności oraz inne dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim, który odpowiada za wdrażanie programów unijnych.
- Program tzw. Subregionalny jest niezwykle istotny dla gmin, ponieważ w ramach niego są dzielone pieniądze unijne poza konkursem – dodaje Małgorzata Banaszczyk, odpowiedzialna za posykiwanie środków w UMiG Żarki.

Zatem, jeśli gmina uzyska takie dofinansowanie to właściwie ma zagwarantowane pieniądze na kluczowe inwestycje. W ostatnim podziale po rezygnacji z realizacji dwóch projektów przez Miasto Myszków (przesuniecie na listę rezerwową), pozostałe gminy z powiatu myszkowskiego rozdzieliły pomiędzy siebie pieniądze i dzięki temu zwiększyła się suma dofinansowania dla projektu o nazwie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach.

Na liście, pod którą przedstawiciele gmin złożyli swoje podpisy, znalazły się następujące projekty z gminy Żarki:

Działanie/Poddziałanie

Tytuł projektu

Koszt całkowity w euro (w nawiasie w złotówkach)

Kwota dofinansowania w euro (w nawiasie w złotówkach)

 

Wkład własny w euro (w nawiasie w złotówkach)

Infrastruktura kultury

Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby domu kultury – etap I

218 971,00

(875 884,00)

186 125,35

(744 501,40)

32 845,65

(131 382,60)

Gospodarka odpadami

Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach

66250,00

(265000,00)

56 312,50

(225 250,00)

9 937,50

(39 750)

Infrastruktura okołoturystyczna

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach.

150 000,00

(600000,00)

127 500,00

(510 000,00)

22 500,00

(90 000,00)

Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach

44 625,10

(178500,40)

37 931,33

(151 725,32)

6 693,77

(26 775,08)

Rewitalizacja „małe miasta”

Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta

690 250,00

(2761000,00)

573 750,00

(2295 000,00)

116 500,00

(466 000,00)


Ponadto gmina Żarki wspólnie z innymi gminami współpracuje w ramach innych projektów:

Działanie/Poddziałanie

Tytuł projektu

Koszt całkowity w euro (w nawiasie w złotówkach)

Kwota dofinansowania w euro (w nawiasie w złotówkach)

Wkład własny w euro (w nawiasie w złotówkach)

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

„e-Myszkovia” Rozwój elektronicznych usług

600 771,75

(2 403 087,00)

501 322,99

(2 005 291,96)

99 448,76

(397 795,04)

Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego

14 569 591,09

(58 278 364,36)

5 799 000,00

23 196 000,00)

8 770 591,09

(35 082 364,36)


W pierwszym wypadku gmina Żarki skorzysta poprzez zbudowanie usług elektronicznych publicznych w ramach powiatu myszkowskiego, (w praktyce oznacza to doposażenie urzędu w sprzęt elektroniczny oraz uruchomienie usług on-line dla petentów), w drugim przypadku planuje się wybudowanie drogi od Biskupic przez Zaborze aż do Przybynowa.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

25

LUT

2008

1376

razy

czytano