Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17


 1. Określenie stanowiska
  Referent ds. zasiłków rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.
 2. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku administracyjnym,
  • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu – funkcjonowania administracji samorządowej, 
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • niekaralność,
  • znajomość ustawy: samorządowej, o finansach publicznych, świadczeniach rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.
 3. Zakres zadań na stanowisku:
  • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
  • współpraca z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji,
  • aktywizowanie zawodowe dłużników alimentacyjnych,
  • egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
  • przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  • obsługa programu komputerowego „Amazis – Świadczenia Rodzinne”
  • prowadzenie rozliczeń budżetowych i sprawozdawczość.
 4. Wymagania dodatkowe:
  • dokładność, systematyczność, umiejętność współpracy,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • dyspozycyjność.
  • co najmniej rok pracy w administracji samorządowej .
 5. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys/CV,
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kopie świadectw pracy,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na pracę na stanowisku , które jest przedmiotem rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarkach (siedziba Urząd Miasta i Gminy, pokój nr 2) w terminie do 10 marca 2008 r. do godziny 16.00 z następującą adnotacją:
„Na stanowisko urzędnicze – Referent ds. zasiłków rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej: www.umigzarki.pl

Kierownik MOPS
Teresa Kowacka

26

LUT

2008

1463

razy

czytano