Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Protokół - konsultacje społeczne.

Protokół - konsultacje społeczne.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady miejskiej
w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).

Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 października 2014 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 16-go do 29-go października 2014 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.

Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych  uwag do projektu.
Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego programu współpracy Gminy Żarki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sporządziła:
Agnieszka Skorupa
inspektor ds. księgowości budżetowej
Żarki dnia 30.10.2014 roku
 

04

LIS

2014

981

razy

czytano