Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zasadności skierowania przez Gminę Żarki do Subregionu Północnego w ramach obecnego okresu programowania unijnego, następujących inwestycji:
1.    montaż kolektorów słonecznych na posesjach prywatnych
2.    wymiana kotłów grzewczych na ekologiczne, energooszczędne w budynkach prywatnych
3.    utworzenie mieszkań w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej
4.    budowa kanalizacji sanitarnej etap V (Wysoka Lelowska, Czarka, obszary nieskanalizowane na terenie Żarek)
5.    utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w budynku, gdzie dawniej mieścił się Ośrodek Zdrowia – dostęp do bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego

1. Przedmiot konsultacji społecznych: zasadność zgłoszenia przez Gminę Żarki do Subregionu Północne¬go w ramach obecnego okresu programowania, następujących inwestycji:
1.    montaż kolektorów słonecznych na posesjach prywatnych
2.    wymiana kotłów grzewczych na ekologiczne, energooszczędne w budynkach prywatnych
3.    utworzenie mieszkań w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej Lelowskiej
4.    budowa kanalizacji sanitarnej etap V (Wysoka Lelowska, Czarka, obszary nieskanalizowane na terenie Żarek)
5.    utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w budynku gdzie dawniej mieścił się Ośrodek Zdrowia – do¬stęp do bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych, doradztwa zawodowego

2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 31 usta¬wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Żarki.

4. Termin konsultacji: 17 – 28 listopada 2014 r.

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie informacji o przedmiocie konsultacji:
.    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki (http://www.umigzarki.pl/),
.    w Biuletynie Informacji Publicznej,
.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarki,
.    w lokalnej prasie,
.    w biuletynie konsultacyjnym.

6. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”, współfinan¬sowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     7. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Referat do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
 

24

LIS

2014

1365

razy

czytano