Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nabór organizacji partnerskiej.

Nabór organizacji partnerskiej.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2014

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Żarki działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Żarki.
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Żarki pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2014 - styczeń 2015.
Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014, tj.:
1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
2) posiadać zdolności administracyjne do:
a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,
3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.
2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:
1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.
Strona 2 z 2
3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/
Tryb składania wniosków:
1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Termin składania wniosków: 12 grudnia 2014 r.
3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: biuro@bzczestochowa.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Waszyngtona 47A
42-217 Częstochowa
Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminy.
2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2014.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie
(-) Norbert Kępiński
Żarki, dnia 5 grudnia 2014 r.

10

GRU

2014

1324

razy

czytano