Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 5/2015

Zarządzenie nr 5/2015

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanych do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2015 roku.
2.    Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
1.    Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
2)    w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

16

STY

2015

1200

razy

czytano