Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie nr 13/2015

Zarządzenie nr 13/2015

Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 5 luty 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2015 roku


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:
 

§1.
Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2015 roku, przyznając kwotę 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) Klubowi Sportowemu K.S. Kotowice na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu – piłki nożnej w miejscowości Kotowice””.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
 

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

10

LUT

2015

1246

razy

czytano