Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Obwieszczenie - zmiana studium.

Obwieszczenie - zmiana studium.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Miejską w Żarkach  uchwały nr IV/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki. Granice obszarów objętych zmianą studium określone są na załącznikach  graficznych  nr 1, nr 2 i nr 3 do wyżej wymienionej uchwały. Jeden z obszarów objętych zmianą studium jest położony w miejscowości Żarki w rejonie ul. Myszkowskiej, a trzy obszary są położone w miejscowości Jaworznik.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,   42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17 w terminie do dnia 31 marca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żarki , obejmującej obszary  w granicach wskazanych w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do wyżej wymienionej uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Żarki ,  42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17,  w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 marca  2015 r. :
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki , ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki , ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
   
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski
 

Uchwała dostępna pod adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3496

06

MAR

2015

1224

razy

czytano