Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na solary. NABÓR WNIOSKÓW od 14 do 20 kwietnia.

Szansa na solary. NABÓR WNIOSKÓW od 14 do 20 kwietnia.

Gmina Żarki ogłasza nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie 14 do 20 kwietnia br. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie UMIG Żarki pokój nr 18. Montaż kolektorów u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania unijnego.

Do tej pory pracownicy UMiG Żarki oraz radni obradowali nad uchwaleniem Regulaminu dotyczącym montażu kolektorów słonecznych w prywatnych domach z wykorzystaniem dofinansowania  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt najwcześniej będzie mógł być realizowany w roku 2016.  Niespodziewanie w ostatnich dniach z innego programu unijnego -  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pojawiła się szansa realizacji montażu solarów jeszcze w tym roku.

O czym trzeba wiedzieć i pamiętać:
- finansowanie:  ok. 20 proc. kosztów zadania ponosi mieszkaniec
- planowana realizacja III kwartał 2015 roku -  prosimy o przemyślenie swojej decyzji.
Złożyć wniosek o dofinansowanie może:
- osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, gdzie ciepłą wodę wykorzystuje się wyłącznie na cele socjalno-bytowe  mieszkańców,
- osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Żarki i przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej – dostarczenie dokumentu dopiero po zakwalifikowaniu się na Listę Rankingową.
- w przypadku współwłasności budynku osoba składająca wniosek musi mieć zgody pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania – dostarczenie dokumentu dopiero po zakwalifikowaniu się na Listę Rankingową.
Kryteria naboru
- złożenie wniosku w terminie 14 do 20 kwietnia 2015r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki (poniedziałek, środa, czwartek godz. 7.30 – 15.30, wtorek – 7.30 - 16.00, piątek godz. 7.30 – 15.00) pokój nr 18.
- pozytywna ocena formalna wniosku: sprawdzana będzie prawdziwość zawartych danych we wniosku – przede wszystkim brak zaległości:  w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek,  w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach, stałe zameldowanie na terenie Gminy Żarki.

O zakwalifikowaniu się na Listę Rankingową zadecyduje losowanie publiczne spośród złożonych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Osoby nie zakwalifikowane na Listę Rankingową zostaną umieszczone na Liście Rezerwowej. O kolejności na obydwóch listach decydować będzie przeprowadzone losowanie.

Planowany harmonogram etapów realizacji przedsięwzięcia:
1.    Przeprowadzenie naboru wniosków w dniach 14 – 20.04.2015r.
2.    Weryfikacja złożonych wniosków – 21- 22.04.2015r.
3.    Losowanie 23.04.2015r.
4.    Przygotowanie projektów instalacji u mieszkańców z Listy Rankingowej do 15.05.2015r.
5.    Złożenie wniosku do PROW do 22.05.2015 r.
6.    Montaż kolektorów III kwartał  2015r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania unijnego.

Wzór wniosku dostępny pod artykułem oraz linkiem: https://zarki.eboi.pl/Procedure/Details/3ed3c09f-62fe-47ca-a21b-a780967e136c

Orientacyjne ceny zestawów kolektorów słonecznych, które  po przetargu mogą ulec zmianie.
Wariant przeznaczony dla:

I/  1-2 osób – (2 kolektory + 200 l zasobnik na wodę )
Wartość całkowita: ok. 9 500,00 zł brutto
Wkład własny mieszkańca: ok. 1 600 zł
II/  3-5 osób - (3 kolektory + 300 l zasobnik na wodę)
Wartość całkowita: ok. 10 500,00 zł brutto
Wkład własny mieszkańca: ok. 1 800 zł
III/  6-7 osób (4 kolektory + 400 l zasobnik na wodę)
Wartość całkowita: ok. 12 000,00 zł brutto
Wkład własny mieszkańca: ok. 2 000 zł
IV/  8 i więcej osób  (5 kolektorów + 500 l zasobnik na wodę)
Wartość całkowita: ok. 15 500,00 zł brutto
Wkład własny mieszkańca: ok. 2 600 zł

 

08

KWI

2015

3625

razy

czytano