Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 43/2015

Zarządzenie nr 43/2015

Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 ust l i ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

zarządzam co następuje:
§1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Żarki w roku 2015 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych i powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żarki.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji publicznej,
2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki,
3)    na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki  

                                                                       §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowemu.

                                                                        §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

23

LIP

2015

1335

razy

czytano