Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 lipca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych działających na obszarze Gminy Żarki, na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm) i § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Żarki w 2015 roku.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2

  1. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz,
    2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz,
    3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi finansowo-budżetowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

31

LIP

2015

1113

razy

czytano