Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 56/2015

Zarządzenie nr 56/2015

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1.

Unieważnia się otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych działajacych na obszarze Gminy Żarki, na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku, ogłoszony w dniu 31 lipca 2015 roku, z powodu nie wpłynięcia w wyznaczonym terminie, tj. do dnia
14 sierpnia 2015 roku do godz. 15.00 do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Żarki, żadnej oferty na realizację tego zadania.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

19

SIE

2015

1099

razy

czytano