Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 57/2015

Zarządzenie nr 57/2015

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Żarki w roku 2015.

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust l i 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku,
zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyznając kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysiący złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki na realizację zadania pn. „Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żarki”.
§2.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

02

WRZ

2015

1074

razy

czytano