Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XVI/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwołania XVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Postanowienie Nr XVI/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwołania XVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- postanawiam:

I. Zwołać na dzień  29 kwietnia  2008 r o godzinie 9.. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XVI sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2007 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 grudnia 2002 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki,teren sołectwa Wysoka Lelowska w zakresie granic obszaru objętego planem
 9. Uchylenie uchwały Nr XV/99/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego
 11. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 12. Uchwalenie zmian w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi zadania pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Jaroszów-Jurajska Osada Amonit”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi zadania pn.”Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez kulturalnych w miejscowości Przybynów”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jarosz z funkcji Kierownika USC
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Męcik z funkcji Zastępcy Kierownika USC
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
 18. Sprawy różne, bieżące
 19. Interpelacje i wnioski
 20. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

22

KWI

2008

1083

razy

czytano