Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych w gminie Żarki

Rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych w gminie Żarki

Gmina Żarki przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Prace będą koordynowane przez doświadczonych konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa i potrwają do lipca 2016 roku. Proces będzie zgodny z nowoprzyjętą Ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, utworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i adaptacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji życia społecznego czy gospodarczego. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu

Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne. W związku z powyższym w ramach prac zaplanowano m.in. realizację sondażu ulicznego na terenie gminy, badającego potrzeby i problemy mieszkańców, czy przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty strategiczne z przedstawicielami lokalnych środowisk (przedstawicieli instytucji społecznych, gospodarczych i publicznych), na których uczestnicy będą zastanawiać się nad atutami i słabościami gminy oraz zdecydują wspólnie o głównych kierunkach rozwoju obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami i lokalnymi instytucjami (np. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Ponadto przeprowadzona zostanie wizja lokalna, w której wezmą udział eksperci z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Działania te przyczynią się do wyznaczenia obszarów rewitalizacji na terenie gminy Żarki.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla gminy Żarki debacie, jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców. O wszystkich etapach projektu informacje będą podawane na bieżąco.

 

22

STY

2016

1559

razy

czytano