Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 16.05.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 16.05.2008r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dn. 14.06.1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
Oraz
art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)


ZAWIADAMIAM

że w dniu 12.05.2008r.  zostało wszczęte na żądanie  firmy;
  • Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I”  mgr inż. Tomasz ZAWADZKI  ul. J. Lechonia  3m 38 ,  42-200 CZĘSTOCHOWA
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego   na ;
  • budowie i przebudowie ciągu drogowego ulic Kopernika , Chabrów , Chryzantem , przedłużenia  ul. Chryzantem  do ul. Leśniowskiej w Żarkach. 
Oraz
  • budowie i przebudowie ciągu drogowego ulic Kopernika , Chabrów , Chryzantem , przedłużenia  ul. Chryzantem  do ul. Leśniowskiej w Żarkach – SIEĆ UZUPEŁNIAJĄCA – ul. Serwin
Przedsięwzięcie to zlokalizowane będzie  w miejscowości Żarki  na działkach  o następujących numerach ewidencyjnych :
  • obręb ewidencyjny Żarki dz. nr
1681/14,  3715, 3711, 1735, 1749/25, 3725, 3724, 3650, 3645,  3721,  3722,  3723  ,132,  133, 134, 135/2, 136, 137, 138, 139/1, 139/3, 140, 141, 1750, 142, 143, 144, 145, 146, 161, 1766, 1764/1, 1763, 1762/1, 1761/1,  1760/1, 1759/4,  1759/3, 1758/5, 1758/4, 1758/3, 1757/1, 1756/1, 1755/1, 1754/1, 1753/1, 1752/1, 3714, 3708, 3709, 3710, 3711, 1749/39, 1749/40, 1749/41,
  •  obręb ewidencyjny  Przewodziszowice dz. nr
110/141, 110/23, 110/100, 111, 110/52, 110. 123, 103/7, 103/8, 103/10, 103/11, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 601, 110/1, 111/1, 112/1, 114/1,
   
Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest Gmina Żarki.

W oparciu o art. 35 § 5 K.P.A. w związku z art.48 ust. 2 ww. ustawy Prawo Ochrony Środowiska do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 3  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń  na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

20

MAJ

2008

1196

razy

czytano