Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 2 luty 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 715 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28 poz. 536 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1.

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Żarki w 2016 roku, przyznając kwotę 235.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zieloni” Żarki na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu – piłki nożnej w miejscowości Żarki w 2016 roku”.
§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

03

LUT

2016

1242

razy

czytano