Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konsultacje społeczne rewitalizacja. Diagnoza Rewitalizacja.

Konsultacje społeczne rewitalizacja. Diagnoza Rewitalizacja.

Zarządzenie  Nr  11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 29  lutego 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 6  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz uchwały nr  V/31 /2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015 r . poz.1495) zarządzam co następuje:
                                                                 
                                                             § 1.

Przeprowadzić  konsultacje społeczne dotyczące  projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki.                                                  
                                                             § 2
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Żarki na temat zapisów projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki.
                                                             § 3
Konsultacje o których mowa w § 1 zostaną  przeprowadzone w okresie od 29 lutego   do 29 marca 2016  roku.
                                                               § 4
1. Dokument wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki w pok. Nr 21 oraz dostępny w wersji elektronicznej stanowiąc załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
2.    Konsultacje odbywać się będą  w formie wyrażenia pisemnych opinii,  zgłaszania propozycji, składania uwag za pomocą ankiety konsultacyjnej.  
3.    Wzór ankiety  konsultacyjnej  stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
                                                               § 5
1. Konsultacje polegać  będą na :
  -umieszczenie projektu dotyczące  projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki na stronie  internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  www.umigzarki.pl wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej
 - umieszczeniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Żarki w Biuletynie Informacji  Publicznej gminy Żarki wraz formularzem ankiety informacyjnej.

2.  Wyłożenie do wglądu  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach pokój nr 18  w godzinach pracy Urzędu.
                                                              
                                                                § 6
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.

                                                               §7
Zarządzenie  wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

29

LUT

2016

1270

razy

czytano