Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro

ZAPYTANIE OFERTOWE poniżej 30tys euro w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2013.907) i art. 44 ust. 3 ustawy z z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885) reprezentując Zamawiającego – Gminę Żarki, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę opracowania dokumentacji technicznych i specyfikacji technicznej  niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach projektu pn.: “Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Żarki”

I. Zamawiający
Gmina Żarki z siedzibą: 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
NIP: 577 19 64 543,  Telefon/fax.  034  31 48 036
E-mail: poczta@umigzarki.pl   Strona www:  www.umigzarki.pl

II. Przedmiot zamówienia
Zamawiający zamierza złożyć  wniosek w ramach osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania 4.1 Odnawialne źródeł energii, dla poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii RIT objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dla zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.” Zamówienie obejmuje przygotowanie projektów technicznych dla instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w oparciu o przeprowadzony audyt na każdej posesji.
Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada:
– 329 szt. ankiet od Mieszkańców zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych;
– 147 szt. ankiet od Mieszkańców zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych;
– 13 szt. ankiet od Mieszkańców zainteresowanych montażem powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej.
Liczba projektów z poszczególnych wariantów może ulec zmianie w przypadku rezygnacji mieszkańca lub braku warunków technicznych do montażu instalacji.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i określenie technicznych możliwości montażu poszczególnych instalacji. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym podstawowe parametry projektowanych urządzeń.
Dla każdego lokalizacji należy przygotować dokumentację techniczną uwzględniającą co najmniej: rodzaj instalacji, wizualizację umiejscowienia montażu instalacji, kartę efektu ekologicznego, zestawienie elementów instalacji oraz uprawnienia projektanta.

Na podstawie pozyskanych informacji od właścicieli budynków mieszkalnych
i sporządzonych projektów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyciąg z dokumentacji technicznej, w którym wskaże obliczenia dotyczące efektu ekologicznego przed realizacją zakładanego projektu na terenie Gminy Żarki.

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej:
1. Projekt budowlano-wykonawczy – 1 egzemplarz dla każdej lokalizacji,
2. Wyciąg z dokumentacji technicznej uwzględniający  specyfikację techniczną wykonania poszczególnych instalacji– 1 egzemplarz,
4. Wykaz lokalizacji obiektów z podziałem na przypisane instalacje uwzględniające adres, numer działki – 1 egzemplarz.


Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
Projekty powinny być przekazywane na nośniku optycznym (CD lub DVD).
 

III. Termin realizacji Do 26.02.2016

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Cena – 100%.

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Barbara Rajczyk

VII. Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz oferty.


VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.12.2015 do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OZE Żarki” lub mailowo na adres barbara.rajczyk@umigzarki.pl

Otwarcie ofert: 29.12.2015. do godz. 14:10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Żarki, dn. 17.12.2015rFORMULARZ OFERTOWY


Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa................................................................................................................... Siedziba.................................................................................................................  Nr telefonu/faks...................................................................................................... nr NIP........................................          Nr REGON...................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Żarki,  ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki  NIP: 577 19 64 543
Strona www: www.umigzarki.pl E-mail: poczta@umigzarki.pl
Oferuję kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dla zadania pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki

za cenę:

cena netto.................................zł (słownie: ........................................................) podatek VAT......................................................................................................zł cena brutto..................................zł (słownie: ......................................................)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą 1 miesiąc.


Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadam wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
6) postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.


………….……… dn. …………………..
………………………………………………
(imię i nazwisko)  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
 
UMOWA
       
zawarta w dniu …………………………….r. w Żarkach
pomiędzy:
Gminą Żarki 42-310 Żarki ul. Kościuszki 15/17 NIP 577-19-64-543, REGON 151398534
reprezentowaną przez:
Klemensa Podlejskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………,               NIP …………… ………, REGON ………………….., KRS ………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą.
§ 1
1.    Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektową i specyfikację techniczną dla zadania pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.
2.    Wymaga się aby dzieło odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:
a)    Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2014. 712. j.t. z późniejszymi zmianami),
b)    Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
c)    Prawo Budowlane
d)    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)
§ 2
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy  ustala się na dzień 26.02.2016r.
§ 3
1.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone obowiązki z należytą starannością, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
2.    Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę.
3.    Wykonawca wykonuje powierzone zadanie we współpracy z Zamawiającym.
4.    Zamawiający zobowiązuje się do zbierania korespondencji w sprawie przedmiotu zamówienia i systematycznego przekazywania Wykonawcy.
5.    Jako koordynator w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego został wyznaczony:
- ……………………………………………………….
natomiast ze strony Wykonawcy do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy został wyznaczony:
- ……………………………………………………….

§ 4
1.    Dla celów wystawiania faktury Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT
i jest uprawniony do ich wystawiania.
2.    Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3.    W przypadku nieuregulowania należności w wyżej wymienionym terminie Wykonawca może ubiegać się o odsetki ustawowe.
§ 5
1.    Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ……………….…………brutto  (słownie: ……………………………………………….).
§ 6
1.    Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa i bierze pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy.
2.    Wykonawca udziela rękojmi za wykonaną usługę w przypadku ewentualnych uzupełnień lub poprawek do przedmiotowego dokumentu (takich jak uwagi organu weryfikującego w tym Instytucji Zarządzających i Pośredniczących).
3.    Zamawiający ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji
w wyznaczonym przez siebie terminie.
4.    W razie wystąpienia zwłoki w usunięciu wad lub w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy do 30 dni od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego oraz żądać kary umownej.
§ 7
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych,  w wysokości:
a)    za każdy dzień zwłoki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie usunięcia wad i braków dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,
b)    za każdy dzień zwłoki w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wykonania dokumentacji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,  
2.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w   § 5,
3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ustalonego w   § 5 ust. 1.
4.    Jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary to strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 8
1.    Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowań na Zamawiającego, będą mu przysługiwać wszelkie wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań w wykonaniu przedmiotu zamówienia, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późniejszymi zmianami.
2.    Wykonawca z dniem odbioru przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz własność nośnika, na którym utrwalono opracowanie oraz własność wszystkich egz. dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji.
3.    W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z przekazaniem przedmiotu umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 9
Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektronicznym dla każdego z obiektu.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


  Zamawiający:                             Wykonawca:

 

Informacja o wyborze oferty
dot.: zapytania ofertowego na opracowania dokumentacji technicznych i specyfikacji technicznej  niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach projektu
pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Żarki”


Informujemy, iż  dla przedmiotowego zapytania prowadzonego z wyłączeniem  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22). została wybrana oferta:

Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o.,
z siedzibą: 42-690 Tworóg, ul. Grunwaldzka 1A

z ceną brutto:  85.000,00 zł

Oferent spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów  - 100, w przyjętym kryterium oceny.
Wybór podmiotu prowadzony był zgodnie z zasadami konkurencyjności.

 

17

GRU

2015

1187

razy

czytano