Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zarządzenie Nr 26/2016

Zarządzenie Nr 26/2016

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz uchwały nr V/31 /2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015 r. poz.1495) zarządzam, co następuje:                                                      
                                                            §1.
Przeprowadzić  konsultacje społeczne dotyczące  projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

                                                            §2.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Żarki na temat zapisów projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

                                                          § 3

Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną  przeprowadzone w okresie od 18 maja 2016r. do 18 czerwca 2016  roku.


                                                          § 4.

Dokument jest wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki w pokoju Nr 21 oraz dostępny w wersji elektronicznej stanowiąc załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia na stronach BIP i stronie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

                                                              

§ 5

  1. Konsultacje odbywać się będą  na w formie wyrażenia pisemnych opinii,  zgłaszania propozycji, składania uwag za pomocą ankiety konsultacyjnej.  Wzór ankiety  konsultacyjnej  stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.
  2. Konsultacje będą polegać na:

- umieszczenie projektu  uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji  na stronie  internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  www.umigzarki.pl wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niemniejszego zarządzenia.

 - umieszczeniu projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji w Biuletynie Informacji  Publicznej gminy Żarki wraz formularzem ankiety informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niemniejszego zarządzenia

  1. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:

-  w formie pisemnej poprzez ankietę konsultacyjną
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju 21 lub telefonicznie pod nr 34 3148036 w. 29  w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki.

- osobiście na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu do Pozyskiwania Środków Europejskich i Krajowych.

 

§7

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18

MAJ

2016

1042

razy

czytano