Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/05/08 z dnia 12.05.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/05/08 z dnia 12.05.2008r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dn. 14.06.1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
oraz
art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)


ZAWIADAMIAM

że w dniu 08.05.2008r.  zostało wszczęte na żądanie    
Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie  ul. Myszkowska 59, 42-310 ŻARKI

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego   na ;
przebudowie drogi powiatowej nr S BISKUPICE –ZABORZE – PRZYBYNÓW  OD. KM 1+990 DO KM 2+626 I OD KM 3+ 084 DO KM 6 + 894

Przedsięwzięcie to zlokalizowane będzie  w miejscowości Przybynów  oraz Zaborze   na działkach  o następujących numerach ewidencyjnych :
obręb Zaborze ;  1187/6, 1185/7, 1185/9, 1185/11, 1185/5, 1186/4, 1186/6, 1422/3, 1155/9,1188/6,1188/4, 1168/3, 1155/11, 1155/7, 1151/1,    1190/21, 1156/8, 1150/1, 1189/1,1184/1,1156/6,1153/1, 1192/1, 1149/10, 1149/8, 1183/1, 1154/1, 1193/1, 1148/1, 1191/3, 1194/1, 1104/1, 1105/1, 1080/1, 1102/1, 1090/1, 1089/1,1405/1, 1088/1,1109/1,1087/1, 1085/1,1078/1, 1077/1, 1103/1, 1108/1, 1110/1, 1084/1, 1083/1, 1076/1, 1081/1, 1082/1, 1411/1, 1075/1,1074/1,1079/1, 1086/1, 1065/1, 1107/1, 1106/1, 1101/1, 1096/1, 1113/1, 1098/1, 1092/1, 1063/1, 1112/1, 1455/1, 1091/1, 1094/1, 1095/1, 1097/1, 1099/1, 1457/1, 1111/1, 1059/1, 1061/1, 1066/1, 1062/1, 1064/1, 1068/1, 1069/1, 1070/1, 1167/1, 1191/5, 1156/4, 1195/3, 1149/6, 1147/1, 1147/6, 1147/8, 1147/10, 1440, 1445, 1446, 1451/1, 1452/1, 1453/1, 1458/1,1460/1, 1184/1,

obręb Przybynów  ; dz. nr 183/1,183/2, 814.
 
    
  • Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  ul. Myszkowska 59, 42-310 ŻARKI
W oparciu o art. 35 § 5 K.P.A. w związku z art.48 ust. 2 ww. ustawy Prawo Ochrony Środowiska do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w  przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 3  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń  na terenie miejscowości Przybynów , Zaborze, w miejscu planowanego przedsięwzięcia  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

Uroczystość poświęcenia zrekonstruowanej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kromołowie z udziałem władz Żarek.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/0308 z dnia 12.05.2008r.

02

CZE

2008

1253

razy

czytano