Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/0308 z dnia 12.05.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/0308 z dnia 12.05.2008r.

Zgodnie z art. 49 i art. 61§ 4 ustawy z dn. 14.06.1960r  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
oraz
art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)


ZAWIADAMIAM

że w dniu 08.05.2008r.  zostało wszczęte na żądanie    
WYDZIAŁU  ROZWOJU , INWESTYCJI  I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  STAROSTWA POWIATOWEGO W MYSZKOWIE    

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego   na ;
PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ nr S 3808 ODCINEK MYSZKÓW HELENÓWKA – JAWORZNIK do D.W. 792.


Obejmującego działki o następujących nr geodezyjnych :
obręb Myszków ; D-7568

obręb Jaworznik ;  928/3, 928/5, 929/19, 929/25, 929/23, 929/21, D-1163/3, D- 1163/2, 1165/5, D-1163/1, 765/8, 765/10, 763/1,765/12, 765/14, 762/1, 761/1, 766/1, 759/1 , 759/2, 1163/3
  • Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia  jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie  ul. Myszkowska 59, 42-310 ŻARKI

W oparciu o art. 35 § 5 K.P.A. w związku z art.48 ust. 2 ww. ustawy Prawo Ochrony Środowiska do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w  przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 3  i mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń tut. urzędu , na terenie  Jaworznika  , w miejscu planowanego przedsięwzięcia  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgrKlemens PODLEJSKI

Uroczystość poświęcenia zrekonstruowanej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kromołowie z udziałem władz Żarek.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI nr RGKOŚrH/763/05/08 z dnia 12.05.2008r.

02

CZE

2008

1349

razy

czytano