Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konsultacje statutów sołectw.

Konsultacje statutów sołectw.

Zarządzenie Nr 31 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki  z dnia  8 czerwca    2016 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw w gminie Żarki

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.). oraz uchwały nr  V/31 /2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żarki ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015 poz. 1495) zarządzam co następuje:
                                                                 
                                                             § 1.

Przeprowadzić  konsultacje społeczne dotyczące   projektów uchwał Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Zarki – Czatachowa  Jaroszów, Jaworznik, Kotowice , Ostrów , Przybynów , Suliszowice, Wysoka Lelowska  , Zaborze , Zawada
                                                             
                                                             § 2

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców sołectw  na temat zapisów projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów .

                                                             § 3

Konsultacje o których mowa w § 1 zostaną  przeprowadzone w okresie od  dnia 8 czerwca 2016  do dnia  23 czerwca  2016 roku.
     

                                                               § 4

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
                                                               § 5

1.Konsultacje odbywać się będą  w formie wyrażenia pisemnych opinii  ,  zgłaszania propozycji , składania uwag za pomocą  ankiety konsultacyjnej     .
2.Wzór ankiety  konsultacyjnej  stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia  .

                                                                § 6

1. Konsultacje polegać  będą na :
  -umieszczenie projektów uchwał w sprawie statutów sołectw w gminie Żarki na stronie
    internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach  www.umigzarki.pl wraz z
  formularzem ankiety konsultacyjnej
 - umieszeniu projektów uchwał w sprawie statutów sołectw w gminie Żarki w Biuletynie
  Informacji  Publicznej gminy Żarki wraz formularzem ankiety informacyjnej.

2.  Wyłożenie do wglądu  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach pokój nr 18      w godzinach pracy Urzędu.
                                                              

                                                                § 7

Osobą odpowiedzialna za  przeprowadzenie konsultacji jest  Sekretarz Gminy Żarki.

                                                               §8


Zarządzenie  wchodzi w życie z dnie podjęcia

 

10

CZE

2016

1211

razy

czytano