Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wzrost klientów i kupców na targowisku miejskim w Żarkach.

Wzrost klientów i kupców na targowisku miejskim w Żarkach.

Blisko 10 tys. klientów robi zakupy w sobotę na targu - tak wykazało ostatnie liczenie wchodzących na teren targowiska. Czynnych jest 500 stoisk kupieckich. Po inwestycjach wzrosła zarówno liczba kramów, jaki liczba klientów.

Dokładnie 9574 – tyle osób weszło na targowisko w ostatnim dniu maja w godzinach: 6.00 - 12.00. W tym samym czasie wjechało na parkingi prowadzone przez miasto 1714 samochodów. Szacuje się, że aut jest nawet dwa razy tyle. Wiele osób parkuje w miejscach niedozwolonych bądź na prywatnych parkingach, a w tych miejscach już badań nie prowadzono. Badania koordynuje Referat Gospodarki Komunalnej w żareckim magistracie.

Przed modernizacją stoisk było 450, natomiast liczba klientów przed ostatnią inwestycją wynosiła około 4,5 tys. osób. Obecnie swoje stoiska handlowe (500)  mają tu kupcy z powiatu myszkowskiego, częstochowskiego, zawierciańskiego, gliwickiego, radomskiego. Kupujący przybywają z całego województwa śląskiego.

-  Żareckie Jarmarki nazywa się największym supermarketem pod chmurką w północnej części województwa śląskiego – przekonuje burmistrz Żarek Klemens Podlejski. – Na wzrost liczby kupców i klientów  zdecydowany wpływ mają inwestycje w obrębie targowiska.

W roku 2005 na terenie targowiska miejskiego zrealizowany został projekt p.n. Dostępne centrum handlowe – modernizacja ulicy Piaski w Żarkach. Wartość zadania: 659 725,73 zł, z tego dofinansowanie: 456 790,00 zł, środki własne: 202 935,73 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Obszary wiejskie (403.050,00 zł), ponadto gmina otrzymała 53.740,00 zł z budżetu państwa. W ramach zadania wykonano odwodnienie, ułożono asfaltobeton, wjazdy na posesje założono chodniki wraz z krawężnikami.

W 2005 roku zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Ofiar Katynia w Żarkach w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Inwestycja dofinansowana z pieniędzy Województwa Śląskiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Żarki. Inwestycja podzielona była na dwa etapy, pierwszy zakończono w roku 2003, drugi
w 2005 r. W ramach zadania wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, powstały parkingi w ciągu drogi wojewódzkiej 789 przy targu.

Od 2002 roku w przygotowaniu była koncepcja modernizacji Żareckich Jarmarków. Projekt przygotowała architekt inżynier Aneta Chrząstek-Szyc.
W roku 2006 rozpoczęto realizację zadania p.n. Żareckie Jarmarki – modernizacja targowiska miejskiego etap I. Wartość zadania: 3 628 828,56 zł, z tego dofinansowanie:
1 389 045,08 zł. Inwestycja w ramach II fazy realizacji "Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Gmin i Powiatów” skierowanego na „Rozwój Przedsiębiorczości w województwie śląskim” w ramach "Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Inwestycja zakończona w czerwcu w 2007 roku. Projekt objął kompleksową modernizację targowiska (utwardzenie placu targowego – o powierzchni 1,5 h, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, instalację elektryczną – zasilanie, budynek grilla o powierzchni 150m²). W trakcie pierwszego etapu przygotowano fundamenty pod budowę hal targowych, które planuje się zrealizować w okresie finansowania do 2013 r.

- Dzięki tym działaniom zwiększyły się wpływy do budżetu o ponad 300 tys. w skali roku. Rok 2007 zamknięto dochodem w wysokości prawie miliona dwustu tysięcy złotych,  
w 2005 r. była to suma bliska 900 tys. Na zwiększonych dochodach korzysta gmina Żarki, która prowadzi targowisko. Żarecki targ także przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - wylicza burmistrz Klemens Podlejski.

Zakupy szczególnie upodobali tu sobie mieszkańcy aglomeracji zagłębiowskiej i śląskiej. Największy przepływ kupujących odnotowuje się wiosną i jesienią, co nadal świadczy o mocno rolniczym charakterze dokonywanych zakupów. Jesienią uzupełnia się zapasy w spiżarniach, a wiosną handluje się nowalijkami, kwiatami, drzewkami. Przez cały rok dobrze sprzedają się ubrania i artykuły przemysłowe. Najwięcej turystów odwiedza targ latem.

- Nie bez znaczenia są działania promocyjne w obrębie targu – przekonuje burmistrz Klemens Podlejski. – Już niedługo będzie udostępniany film pt. Żareckie Jarmarki współfinansowany przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz budżet miasta, ale atrakcji jest znacznie więcej.

31 maja na targ ruszyły Cyganki w ramach projektu „Żareckie Kolorowe Jarmarki”. Od tego momentu jedna sobota w miesiącu będzie zarezerwowana dla występów. Wchodzenie handlem do stodół to efekt działalności Kupieckiego Sąsieku w Żareckiej Stodole. Jest to jeden z produktów turystycznych przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Kupiecki Sąsiek działa od 13 sierpnia 2005 roku. Do imprez promujących targowisko w 2007 roku dołączyło przedsięwzięcie o nazwie „Jurajska marka – Jurajskie Tragi Przedsiębiorczości”. W stodołach prezentowali się wystawcy o różnym charakterze z dziewięciu gmin jurajskich. Impreza była finansowana przez środki z Programu Laedaer+ pozyskane przez Partnerstwo Północnej Jury, współtworzone przez gminę Żarki. Jurajskie targi przedsiębiorczości będą kontynuowane przez gminę Żarki w tym roku i następnych. Targi odbyły się w miejscu szczególnym, w zabytkowych stodołach w obrębie targu. Miejsce to stanowiło doskonałą promocję dla firm z obszaru Partnerstwa oraz stworzyło możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług klientom. Targi służyły również wzajemnemu poznaniu się kontrahentów oraz wymianie doświadczeń.

W ramach działań promocyjnych przygotowanych przez żarecki magistrat planuje się uruchomić projekt pod wspólną nazwą „Żareckie Kolorowe Jarmarki”. W jedną sobotę miesiąca (ostatnio 31 maja - występy Cyganek) będą się tu odbywać pokazy kuglarzy, muzyczne, taneczne, teatralne. Natomiast w wakacje, dokładnie 2 sierpnia zostanie zorganizowany I Festiwal Muzyki i Tańca w Żareckich Stodołach. Na to przedsięwzięcie gmina Żarki pozyskała pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

09

CZE

2008

1359

razy

czytano