Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKOŚrH/763/07/08 z dnia 07.07.2008r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr RGKOŚrH/763/07/08 z dnia 07.07.2008r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami /

Zawiadamiam

że w dniu 26.05.2008r.  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.:
  • PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STACJI PALIW PŁYNNYCH, NA DZIAŁCE NR EWID. 2204/15. POŁOŻONEJ W ŻARKACH PRZY UL. OFIAR KATYNIA 1.
tutejszy urząd zwrócił się do Starosty Myszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej przez „Firma TU – Tomasz Ulman” ul. Ofiar Katynia, 42-310 ŻARKI, inwestycji. W przypadku stanowiska opiniujących opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla powyższego przedsięwzięcia, również o określenie jego zakresu.

W wyniku otrzymanych uzgodnień stwierdzających konieczność opracowania raportu oraz ustalających jego zakres postanowieniem nr RGKOŚrH/763/07/08 z dnia 03.07.2008 r. Burmistrz MiG Żarki postanowił o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku opracowania raportu dla niniejszego przedsięwzięcia oraz określił jego zakres .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na terenie miasta w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

08

LIP

2008

1151

razy

czytano