Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Po opinii kuratorium do sądu.

Po opinii kuratorium do sądu.

W dniu 6 marca została przesłana do Śląskiego Kuratora Oświaty skarga w sprawie zmiany polegającej  na zwiększeniu liczbę szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcającej  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową. Śląski Kurator Oświaty ma niezwłocznie przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie skargi.

- Przeprowadziliśmy  konsultacje z rodzicami. Zdecydowana większość rodziców opowiada się za jedną szkoła podstawową. Została przyjęta uchwała Rady Miejskiej w Żarkach idąca w kierunku utworzenia jednej ośmioklasowej szkoły podstawowej w Żarkach. Kurator wprowadza zmianę i chce, aby w Żarkach były dwie podstawówki nie licząc się ze zdaniem społeczności  lokalnej - mówi  burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

W przypadku powstania dwóch szkół podstawowych od września 2017 r. w budynku gimnazjum będzie się uczyć jedna klas pierwsza oraz osiem klas gimnazjalnych (cztery – trzecie oraz cztery drugie).

Przypomnijmy, iż w dniu 21 lutego do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach dotarła opinia Śląskiego Kuratorium Oświaty w sprawie sieci szkół w Gminie Żarki. Wskazał na zmianę polegającą na zwiększeniu liczbę szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową. Zmianę należy uwzględnić w uchwale Rady Miejskiej w  Żarkach w terminie do 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Poniżej publikujemy skargę oraz wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które zostało skierowane do kuratorium w ub. tygodniu.

Opinia kuratorium wraz z uzasadnieniem pod adresem: http://www.umigzarki.pl/aktualnosci/3968

TREŚĆ SKARGI PONIŻEJ:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

za pośrednictwem

Śląskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

Znak DK‑CZ.545.1.2017

 

Skarżący:            Rada Miejska w Żarkach,

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki

Urząd Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17,

42 ‑310 Żarki

pełnomocnik Adwokat Andrzej Hajdas, Kancelaria Adwokacka, ul. Wolności 40/24, 41-500 Chorzów

 

Organ:                 Śląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40 ‑024 Katowice

 

Skarga

na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2017 r. znak DK‑CZ.545.1.2017

Działając jako pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy w Żarkach, gdzie stosowne pełnomocnictwo załączam, zgodnie z art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) zaskarżam opinię Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2017 r. znak DK-CZ.545.1.2017.

Zgodnie z art. 57 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a. zaskarżonej opinii zarzucam naruszenie:

 1. art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. poprzez brak zebrania w sprawie kompletnego materiału dowodowego i w konsekwencji brak ustalenia stanu faktycznego w sprawie, skutkujące błędnym przyjęciem, że dla zapewnienia warunków pozwalających na bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, koniecznym jest zwiększenie liczby szkół podstawowych w Mieście Żarki poprzez przekształcenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową;
 2. art. 5 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poprzez błędne uznanie, iż przyjęta przez Radę Miejską w Żarkach koncepcja funkcjonowania jednej szkoły podstawowej na terenie Miasta Żarki nie pozwala na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 3. art. 7 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 17 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z  art. z art. 5 ust. 2 i 3  ustawy o systemie oświaty tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poprzez wskazanie, w treści zaskarżonej opinii, że Gmina Żarki ma zwiększyć liczbę szkół podstawowych, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową, czym Śląski Kurator Oświaty wykroczył poza zakres swoich ustawowych kompetencji wydając opinię w zakresie leżącym w  kompetencji jednostki samorządu terytorialnego.

 

Na podstawie art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a. wnoszę o:

 1. stwierdzenia bezskuteczności opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie, w którym organ wskazał zmianę, którą należy uwzględnić w uchwale podejmowanej w terminie do 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, poprzez zwiększenie liczby szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową;
 2. działając z ostrożności procesowej wnoszę o uchylenie opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie, w którym organ wskazał zmianę, którą należy uwzględnić w uchwale podejmowanej w terminie do 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, poprzez zwiększenie liczby szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową;
 3. na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. wnoszę o przyznanie od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność, zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw w tym kosztów wynagrodzenia fachowego pełnomocnika.

 

Uzasadnienie

W zaskarżonej opinii Śląski Kurator Oświaty wskazał zmianę, którą należy uwzględnić w uchwale podejmowanej w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w postaci zwiększenia liczby szkół podstawowych w Mieście Żarki, przekształcając Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w ośmioletnią szkołę podstawową. Uzasadniając swoją opinię Śląski Kurator Oświaty wskazał, iż deklarowane zaadaptowanie od 1 września 2017 r. dwóch pomieszczeń na sale lekcyjne tj. czytelni (51 m2) oraz gabinetu logopedycznego (25,11 m2) nie zapewni jednozmianowej pracy szkoły. Wykorzystanie czytelni na salę lekcyjną pogorszy warunki korzystania z zasobów biblioteki oraz uniemożliwi korzystanie z Internetowego Centrum Edukacji. Urządzenie sali lekcyjnej z gabinetu logopedycznego nie zapewni właściwych warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze względu na małą powierzchnię pomieszczenia, natomiast brak gabinetu logopedycznego utrudni udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wzrost liczby oddziałów spowoduje pogorszenie warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. W ocenie kuratora ze względu na zwiększenie od 1 września 2017 r. liczby oddziałów warunki funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach ulegną pogorszeniu a przyjęta przez Gminę Żarki koncepcja pozostawienia jednej ośmioletniej szkoły podstawowej w Mieście Żarki narusza art. 5 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z powyższym nie można się zgodzić z poniżej wskazanych względów.

W pierwszym rzędzie podkreślić należy, iż Śląski Kurator Oświaty w swojej opinii pominął okoliczność, iż od 1 września 2017 r. Gmina Żarki planuje przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach do budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach czego skutkiem powstaną dwie nowe sale lekcyjnych. Wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi powstałymi skutkiem przeniesienia gabinetu logopedycznego oraz wykorzystania czytelni skutkować to będzie zwiększeniem liczby dostępnych sal lekcyjnych do 20.

Wykorzystanie czytelni na salę lekcyjną nie pogorszy warunków korzystania z zasobów biblioteki przez uczniów i nauczycieli, jak również nie będzie uniemożliwiać korzystanie z Internetowego Centrum Edukacji. W czytelni planowane jest albowiem prowadzenie lekcji języka polskiego, co pozwoli w pełni wykorzystać księgozbiór podręczny. W czasie przerw uczniowie bez ograniczeń będą mogli korzystać zarówno z czytelni jak i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, pod opieką bibliotekarza.

Nie jest planowana likwidacja gabinetu logopedycznego a jedynie jego przeniesienie. Zostanie on urządzony w pomieszczeniu z oddzielnym wejściem pomiędzy pracowniami o nr 24 i 25 – pow. 12 m2 (obecne ich zaplecze). Planowane zmiany nie będą zatem skutkować utrudnieniem udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Szacując liczbę oddziałów, które będą funkcjonować przy założeniu, że Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach, od 1 września 2017 r. będzie jedyną szkołą podstawową w mieście Żarki, Śląski Kurator Oświaty oparł się jedynie na liczbie dzieci w ewidencji ludności. Nie uwzględnił jednakże przy tym, iż cześć z dzieci wymienionych w ewidencji ludności przebywa stale poza granicami Kraju i Miasta Żarki.

Śląski Kurator Oświaty nie uwzględnił, że:

 • Rocznik 2010 według ewidencji ludności liczy 59 dzieci, z tego 2 uczęszcza obecnie do klasy I, natomiast 9 przebywa na stałe poza granicami Kraju lub Miasta. W toku rozmów z rodzicami i dyrekcją przedszkola ustalono, iż do klasy I przyjdzie w roku szkolnym 2017/18 - 48 dzieci.
 • Rocznik 2011 według ewidencji ludności liczy 61 dzieci, z tego 8 stale pozostaje na stałe poza granicami Kraju lub Miasta. W toku rozmów z dyrekcją przedszkola i rodzicami wstępnie ustalono, że  w roku szkolnym 2018/19 do klasy I przyjdzie 46 uczniów (wg. stanu w przedszkolu na dzień 10 lutego 2017).

Na podstawie powyższych danych należy przyjąć, że liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 zwiększy się o 2 i w roku szkolnym 2018/2019 również zwiększy się o 2 oddziały, odpowiednio do 20 i 22 oddziałów, a nie jak przyjął Śląski Kurator Oświaty o 3 oddziały w każdym roku szkolnym, odpowiednio do 21 oddziałów i do 24 oddziałów. W konsekwencji zaplanowane wygospodarowanie nowych sal lekcyjnych pozwoli na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Odnosząc się do kwestii przebiegającej przez teren szkoły drogi jednokierunkowej podkreślić należy, iż droga prowadząca przez plac szkolny jest drogą wewnętrzną, wykorzystywaną przez rodziców dowożących dzieci oraz przez pracowników szkoły. Jest drogą jednokierunkową, odpowiednio oznaczoną. Jest ponadto drogą pożarową ujętą w planie ewakuacji budynku i zgodnie z § 12 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania.

Brak jest przy tym możliwości innej organizacji ruchu, niż zapewnienie  możliwości przejazdu w kierunku ulicy Koziegłowskiej. Obowiązująca wcześniej alternatywna organizacja ruchu z wyłączeniem możliwości przejazdu w kierunku ulicy Koziegłowskiej stwarzała bowiem realne zagrożenie dla ruchu pieszych, gdyż kierowcy pojazdów musieli często wykonywać manewry cofania i zawracania. Bramy wjazdowe są otwarte, ponieważ wynika to z zaleceń służb pożarniczych oraz medycznych, gdyż w skład budynku szkoły wchodzi także segment mieszkalny – Dom Nauczyciela.

W kwestii przytoczonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wyników kontroli przeprowadzonej przez Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10 lutego 2017 r. wskazać należy, iż wynikające z kontroli zalecenia zostaną wprowadzone w okresie letnich wakacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Podkreślenia również wymaga, że Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach posiada dobrą bazę do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 • 18 sal lekcyjnych, którymi są klasopracownie: językowe – języka angielskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego (dodatkowa), przyrodnicza, historyczno – polonistyczna, polonistyczna, matematyczna, matematyczno-techniczna, katechetyczna, muzyczno-plastyczna, komputerowa oraz 7 sal dla klas I-III (w czterech salach znajdują się tablice interaktywne, 14 sal posiada od 24 do 30 miejsc dla uczniów, dwie sale posiadają po 20 miejsc), dwie sale (z przewidzianych dla klas I-III) zajmują oddziały przedszkolne Przedszkola Publicznego w Żarkach, co powoduje, że szkoła w bieżącym roku szkolnym dysponuje 16 salami lekcyjnymi;
 • zaplecze sportowe: sala gimnastyczna na parterze (241,6 m2), mała sala gimnastyczna (67,7 m2 – pomieszczenie po poprzedniej świetlicy), kompleks „Orlik” (boisko do piłki nożnej –1860m², boisko wielofunkcyjne – 608 m2), trzy stoły do tenisa stołowego na holu obok sali gimnastycznej;
 • biblioteka szkolna: korzysta z dwóch pomieszczeń: biblioteki (50,5 m2) oraz czytelni (51 m2), w bibliotece działa Internetowe Centrum Edukacji (4 komputery, skaner, kserokopiarka);
 • świetlica szkolna: zorganizowana głównie dla uczniów dojeżdżających z Kotowic oraz Wysokiej Lelowskiej (dwie grupy wychowawcze), korzysta z dwóch pomieszczeń, które służą również jako jadalnia podczas obiadów; funkcjonuje w godz. 7.45 – 16.30;
 • sale dodatkowe: gabinet pedagoga, logopedyczny, pielęgniarki oraz sala zabaw dla klas  I-III, w czterech pomieszczeniach na poziomie 0 urządzono szatnie dla uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych;
 • dzieci mogą korzystać z palcu zabaw i terenów zielonych położonych przy szkole.

Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż istnieje możliwość dla dalszego rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy Szkole im. Wł. Szafera w Żarkach, co wiąże się z realizacją nowej podstawy programowej (planowany jest nowy plac zabaw, bieżnia, skocznie).

Organ prowadzący nie może lekceważyć głosu rodziców. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera opowiedziała się za funkcjonowaniem jednej szkoły podstawowej na terenie Miasta Żarki. Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Żarkach z oddziałem w Kotowicach opowiedziała się również za jedna szkołą podstawowa na terenie miasta

Nie bez znaczenia jest aspekt ekonomiczny. Większe środki finansowe trafią na rozwój jednej szkoły (przy dwóch będą podzielone).

Powyższe okoliczności nie zostały uwzględnione przez Śląskiego Kuratora Oświaty co stanowiło naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., poprzez brak zebrania w sprawie kompletnego materiału dowodowego co skutkowało brakiem wyjaśnienia stanu faktycznego czego konsekwencją było błędne ustalenie przez Śląskiego Kuratora Oświaty, iż przyjęta przez Radę Miejską w Żarkach koncepcja funkcjonowania jednej szkoły podstawowej na terenie Miasta Żarki nie pozwala na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w sytuacji, w której funkcjonowanie jednej szkoły podstawowej na terenie Miasta Żarki pozwala na spełnienie wymogów art. 5 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Podkreślić również należy, zgodnie z art. 127 przepisów wprowadzających ustawę - prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.  Wskazany przepis nie nakazuje przy tym jednostkom samorządu terytorialnego przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Dalej zgodnie z art. 7 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 17 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu edukacji publicznej. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 2 i 3  ustawy o systemie oświaty tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać szkoły publiczne. Śląski Kurator Oświaty nie może zatem nakazać Gminie zwiększenia liczby szkół podstawowych, gdyż tworzenie nowych szkół podstawowych należy do kompetencji Gminy.

Niniejsza skarga została wniesiona po uprzednim wezwaniu Śląskiego Kuratora Oświaty do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie z uchwałą składu siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2016 r. I FPS 1/16 skargę można wnieść najwcześniej następnego dnia, po dniu wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie czekając na doręczenie odpowiedzi organu na to wezwanie.

Mając na względzie powyższe wnoszę jak w petitum.

 

 

 

 

08

MAR

2017

1638

razy

czytano