Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nie ma wolności bez samorządności.

Nie ma wolności bez samorządności.

Forum Samorządowe odbyło się 16 marca w Warszawie. - To największe zgromadzenie samorządowców ostatnich lat, ale wcześniej nie było takiej potrzeby – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic. Samorządowcy nie zgadzają się na wprowadzane i zapowiadane przez rząd zmiany, szczególnie o charakterze ustrojowym, dlatego postanowili działać wspólnie i solidarnie.

- Nasz niepokój nie jest bezpodstawny - mówił przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Marek Olszewski. - Choć nie ma żadnego projektu aktu prawnego, który mielibyśmy opiniować, to jednak z luźnych wypowiedzi polityków partii rządzącej oraz z publicystyki wynika, że powinniśmy obawiać się ograniczenia podstawowych praw obywatelskich oraz do centralizacji państwa.

Ponad półtora tysiąca samorządowców z całej Polski, także reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, przyjechało do Warszawy, po to, by ustalić, w jaki sposób bronić się przed już wdrażanymi, a także planowanymi zmianami.

- My na co dzień nie zajmujemy się polityką. Potrafimy merytorycznie dyskutować, ale tej dyskusji teraz nie ma; są za to oszczerstwa na nasz temat - powiedział Zygmunt Frankiewicz przyznając, że nie może spokojnie słuchać wypowiedzi rządzących o "sitwach i klikach" działających w samorządach. Przypomniał zebranym, że w lutym wystosował w tej sprawie pismo do Prokuratury Krajowej oraz do Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o udostępnienie informacji na temat osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne ze względu na pełnioną funkcję wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Z odpowiedzi nadesłanych w tej kwestii wynika, że w obu tych instytucjach nie jest prowadzony rejestr w takich osób.

- Jeżeli tysiące samorządowców i urzędników samorządowych Jarosław Kaczyński sprowadza do słowa "patologia", to świadczy to nie tylko o pogardzie wyrażanej wobec owych samorządowców i urzędników, ale także wobec obywateli, którzy te osoby wybrali - mówił Ludwik Węgrzyn, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Sporo mówiono podczas Forum Samorządowego na temat uświadamiania i informowania mieszkańców.
- Musimy razem, jednym głosem mówić o demontażu państwa - zachęcał Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Związku Województw RP.- Ale pamiętajmy, że wszystkie osiągnięcia gmin, miast, powiatów i województw to faktycznie sukcesy mieszkańców. Pokazujmy im to, wtedy oni, gdy rzeczywiście to odczują, będą po naszej stronie.

Podczas spotkania nie tylko dyskutowano w gorącej atmosferze, ale przyjęto też Apel przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce oraz podpisano wypracowaną wspólnie Kartę Samorządności (oba dokumenty w załącznikach). Samorządy planują także uchwalać ten ostatni dokument w swoich miastach, powiatach i województwach.

Kolejną inicjatywą, która powstała w obliczu poczucia odpowiedzialności obywateli za państwo, jest powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Komitet ma sprawnie reagować na zmieniającą się rzeczywistość, planować w sposób koordynowany różne akcje. - Powołanie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego rozpoczyna naszą drogę w walce o prawa obywateli zapisane w Konstytucji. 27 maja podczas Dnia Samorządności wyjdziemy na ulice – podsumował spotkanie Paweł Adamowicz, członek Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Gdańska. W wielu wypowiedziach podkreślano, że za samorządem stoją ludzie, konkretni wyborcy, i są oni siłą tego ruchu.

Na forum nawoływano, by na oficjalnych serwisach internetowych urzędów miejskich, gmin i powiatów, ale też na zebraniach w sołectwach, w gazetach lokalnych i na wszelkich spotkaniach z mieszkańcami pojawiały się informacje dotyczące zagrożeń jakie mogą wyniknąć dla samorządów i lokalnych społeczności w związku z działaniami rządu.
Padła też propozycja wyemitowania w telewizji spotów informacyjnych, czyli krótkich form filmowych pokazujących działania rządu wobec samorządu terytorialnego.

Forum zostało zorganizowane przez 6 organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Informacja ze strony: http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/nie-ma-wolnosci-bez-samorzadnosci-najwieksze-forum-samorzadowe-ostatnich-lat

A P E L Przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce                                                                                                                                

My  obywatele,  przedstawiciele  gmin,  powiatów  oraz  województw  z   całej   Polski   wraz   z  reprezentacjami ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych wspólnie WYRAŻAMY ZDECYDOWANY SPRZECIW wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa    i   Sprawiedliwości   zmian   prawa    samorządowego   w   Polsce,   w   szczególności  o charakterze ustrojowym. Zmiany te zmierzają do ponownej centralizacji państwa oraz pozbawienia samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP – rzeczywistego   uczestnictwa   w  sprawowaniu  władzy  publicznej.  Działania   te   pozostają  w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw i uprawnień.

APELUJEMY aby w Polsce były respektowane postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące nasz kraj prawo międzynarodowe, w tym Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnot samorządowych, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego.

DOMAGAMY SIĘ przestrzegania - przez rządzących i stanowiących prawo – konstytucyjnych zasad ustroju Polski, które przypominamy w przyjętej przez zgromadzonych w dniu dzisiejszym „Karcie Samorządności”.

Jednocześnie SPRZECIWIAMY SIĘ formułowanym publicznie zarzutom dotyczącym środowisk samorządowym mającym wskazywać na istnienie rzekomych nieprawidłowości o charakterze systemowym, które nie są potwierdzone żadnymi dowodami. W ten sposób próbuje się dyskredytować dorobek wspólnot samorządowych i ich działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 27 lat.

APELUJEMY do Rządu, Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych w Polsce o podjęcie rzeczywistej debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce. Wszelkie plany zmian prawa samorządowego powinny być poddane szerokim konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

W  obronie  samorządu,  przeciwstawiając  się  niekonstytucyjnym  zmianom  POWOŁUJEMY  z dniem 16 marca 2017 roku SAMORZĄDOWY KOMITET PROTESTACYJNY.

21

MAR

2017

956

razy

czytano