Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach informują, że od dnia 21.03.2007 r. w godzinach od 900 do 1400 będzie wydawana żywność w ramach pomocy żywnościowej PAED 2007.

Żywność wydawana będzie w magazynie przy ulicy Steinkellera 5 w Żarkach, na podstawie karty pomocy żywnościowej, po którą należy się zgłosić do MGOPS Żarki – pokój nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki. - Uprawnionymi do korzystania z żywności są osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium w pomocy społecznej tj. osoby samotne kwota: 715,50 zł., osoby w rodzinie kwota: 526,50 zł. na osobę – informuje Teresa Kowacka, kierownik MGOPS w Żarkach.

Poniżej informacja o Programie PEAD 2007:
PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJINFORMACJE O PROGRAMIE PEAD 2007

Program pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) jest realizowany przez społeczne organizacje pozarządowe. Nie jest to forma pomocy zastępczej dla świadczeń socjalnych, przekazywanych przez ośrodki pomocy społecznej. W 2007 roku wydawane będą następujące produkty: mąka, płatki śniadaniowe, mleko, makaron, kasza, cukier, ser żółty i ser topiony (w miarę ich przysyłania do magazynów Banku). Produkty te są produktami polskimi, wyprodukowanymi wyłącznie na potrzeby Programu PEAD za pieniądze unijne. Ze względu na ograniczone zasoby produktów będących w dyspozycji Banku Żywności w Częstochowie Program PEAD nie stanowi pomocy obligatoryjnej (obowiązkowej) wobec wszystkich osób pobierających świadczenia socjalne. Pracownicy socjalni Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach (każdy we właściwym sobie rejonie) dokonują zakwalifikowania osób lub rodzin do skorzystania z pomocy w ramach prograPEAD. Każda wytypowana osoba lub rodzina otrzymuje w MGOPS Żarki (pok. nr 2) zaświadczenie kwalifikacyjne, na podstawie którego wystawia się KARTĘ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ. Każde gospodarstwo domowe otrzymuje tylko jedną kartę. Magazyn przy ulicy Steinkellera jest punktem pobierania produktów przez cały czas trwania Programu PEAD 2007.

Obsługa Programu w punktach dystrybucji żywności prowadzona jest przez WOLONTARIUSZY. Osoby te nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, pełniąc swe obowiązki społecznie. Finansowanie Programu spoczywa na Banku Żywności w Częstochowie, który realizuje go we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem.

UWAGA!!! Wolontariusz, który stwierdzi, że osoba pobierająca żywność w ramach programu PEAD jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub jej zachowanie powoduje zakłócenie pracy punktu wydawania produktów spożywczych, ma prawo wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w programie PEAD 2006. Nie ma możliwości otrzymania duplikatu karty. Stwierdzenie faktu korzystania z pomocy w kilku punktach, podrabiania zaświadczeń lub kart, bądź próby sprzedaży produktów, również skutkować będzie wykluczeniem z Programu PEAD.

Produkty wydawane w ramach Programów PEAD nie zaspokoją w pełni potrzeb wszystkich ludzi ubogich. Program ten ma na celu pomoc w wyrównywaniu poziomu życia osobom najuboższym.

(przygotowali: Pracownicy MGOPS w Żarkach)

19

MAR

2007

1605

razy

czytano