Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Własna firma możlwość dofinansowania.

Własna firma możlwość dofinansowania.

Projekt „Jasne, że własna firma”, numer RPSL.07.03.02-24-0743/16-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród 80 w tym 46 Kobiet niepracujących osób zamieszkałych na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), powyżej 30 roku życia poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej.

Zakres przewidzianych form wsparcia obejmuje:
•    szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
•    wsparcie finansowe:
o    podstawowa dotacja w wysokości maks. 23 398,68 zł,
o    wsparcie pomostowe w okresie  pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc w tym 150 zł wkładu własnego osoby tworzącej działalność gospodarczą.
o    przedłużone wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiąca funkcjonowania działalności gospodarczej  w wysokości 2000 zł na miesiąc,
•    szkolenia i doradztwo po założeniu działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu północnego województwa śląskiego (Miasto Częstochowie, powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski), które spełniają łącznie następujące kryteria:
•    są w wieku powyżej 30 lat (liczone od dnia 30. urodzin),
•    nie pracują, tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi/nieaktywnymi zawodowo i należącymi do co najmniej jednej z poniższych grup:
o    osoby powyżej 50 roku życia,
o    kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
o    osoby z niepełnosprawnościami,
o    osoby długotrwale bezrobotne,
o    osoby o niskich kwalifikacjach,
Preferowane udziałem w projekcie będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w okresie 10 lipiec 2017 - 27 lipiec 2017.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Jasne, że własna firma”.
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/jasne-ze-wlasna-firma

 

11

LIP

2017

1398

razy

czytano