Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacja Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Informacja Śląski Związek Gmin i Powiatów.

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 31 sierpnia 2017 r.

W dn. 31 sierpnia 2017 r. w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zarząd Związku uzgodnił, że należy zmienić przepis, z którego wynika obowiązek naliczania opłaty w wysokości 40 euro w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Stosowanie powyższego przepisu w praktyce (wynikającego z dyrektywy unijnej) wiąże się z trudnościami, a także zdaniem Zarządu nie spełnia celu, któremu przepis ten miał służyć. Jednocześnie przepis ten jest niezgodny z zasadą adekwatności wysokości kary do stopnia zawinienia, ponieważ samorządy zmuszone są do dochodzenia odszkodowania za zwłokę w płatnościach, np. czynszowych w wysokości 40 euro niezależnie od wysokości należnych zobowiązań przedsiębiorcy, czasu przekroczenia terminu zapłaty oraz faktycznie poniesionych kosztów działań windykacyjnych. Tytułem przykładu za opóźnienie w płatności wynoszące 1–2 dni (wynikające np. z mechanizmu transferu środków pieniężnych pomiędzy bankiem obsługującym kontrahenta a bankiem zapewniającym obsługę urzędu) naliczane odsetki często opiewają na kwotę kilku groszy, do których należy doliczyć - nieadekwatną do wysokości i terminu zaległości - rekompensatę w wysokości 40 euro. Podobną karę ponoszą podmioty notorycznie zalegające z opłatami miesięcznymi opiewającymi na kwoty kilku tysięcy złotych lub więcej.

Zarząd odniósł się także negatywnie do zapowiadanej przez Rząd zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma na celu zlikwidowanie możliwości zaliczenia na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu prowadzącemu działalność gospodarczą wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nowa treść przepisu wprowadziłaby nierówność wobec prawa w zakresie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w zależności od tego czy użytkownikiem nieruchomości jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca), czy osoba fizyczna. Oceniono planowaną zmianę jako niosącą za sobą daleko idące negatywne skutki, począwszy od niezgodności z Konstytucją RP, na uderzeniu w nabyte przez przedsiębiorców prawa, które mają konkretną, wymierną wartość rynkową kończąc. W związku z tym Zarząd w przyjętym stanowisku zgłosił wniosek o zaniechanie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie i pozostawienie treści dotychczasowych przepisów bez zmian.

Podczas posiedzenia Zarządu Związku zostały również przedstawione propozycje samorządów lokalnych województwa śląskiego dot. projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, które powinny zostać zrealizowane w okresie najbliższej dekady. Związek przekazał w/w propozycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wskazując kluczowe linie kolejowe i obiekty, które w szczególności wymagają zmodernizowania.

 

05

WRZ

2017

916

razy

czytano