Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór na Wykonawców Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Żarki

Nabór na Wykonawców Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Żarki

W związku z uruchomionym przez Gminę Żarki „Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Żarki”, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach.

Celem „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Żarki” jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w Budynkach stanowiących własność mieszkańców.
Celem naboru jest modernizacja kotłów, polegająca na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła, takie jak kocioł opalany węglem, kocioł na biomasę/pellet, kocioł gazowy oraz kocioł olejowy.
 

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:
•    kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
•    kocioł opalany biomasą, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012,
•    kocioł gazowy,
•    kocioł olejowy.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę wraz z następującymi dokumentami:
1.    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
2.    Dane teleadresowe, zaświadczenie o numerze posiadanego rachunku bankowego, dane osobiste do podpisania umowy.
3.    Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi.
4.    Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót, w tym: uprawnienia dot. eksploatacji i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu.
5.    Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy, rozruchu i montażu kotłów).
6.    Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Żarki”, spełniających wymagania Regulaminu.
7.    Certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.
8.    Ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności


Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, w opisanym segregatorze/skoroszycie: „PONE-Wykonawca”, w terminie od 11 do 18 września 2017 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 34 314 80 36 wew. 29. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"=""> 

08

WRZ

2017

1216

razy

czytano