Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Konkurs dla organizacji i grup nieformalnych.

Konkurs dla organizacji i grup nieformalnych.

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach  ogłasza drugą edycję konkursu Ad AnimatumZnaczy Ku Ożywieniu.

AD ANIMATUM - ZNACZY KU OŻYWIENIU


Zasięg działania: województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania ROK Katowice

Cele konkursu:
  • integracja i aktywizacja małych środowisk wiejskich, rad osiedlowych oraz grup nieformalnych, poprzez lokalne działania animacyjno-kulturalne,
  • pomoc aktywnym środowiskom posiadającym zasoby* i źródła inspiracji**, które nie posiadają możliwości dalszego rozwoju z powodu np. braku pomysłu czy umiejętności pozyskiwania środków,
  • pomoc w odkryciu nieuświadomionych atutów (walorów), potencjalnych możliwości, a także w identyfikacji istniejących problemów,
  • zapobieganie poprzez czynne uczestnictwo w kulturze frustracji, zniechęceniu, rezygnacji z aktywności w społecznościach lokalnych.

Regulamin konkursu
Konkurs skierowany jest do małych wiejskich i miejskich środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych chcących aktywować bądź rozwinąć działalność kulturalną na swoim terenie,  a nieobjętych pomocą instytucji kultury.
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap I
Zebranie kart zgłoszeń od przedstawicieli środowisk uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie i deklarujących gotowość uczestnictwa         w nim – przesłanie wypełnionych kart zgłoszeń – do 30 września 2008 na adres organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ligonia 7, Katowice 40-036

Etap II
Analiza zgłoszeń pod kątem zasobów, źródeł inspiracji oraz potencjału społecznego i akceptacji środowiskowej dla przedsięwzięcia – wizyty studyjne, rozmowy, spotkania. Na tej podstawie organizator dokona wyboru maksymalnie trzech, najlepiej rokujących inicjatyw otoczy je swoją opieką merytoryczną i będzie uczestniczyć czynnie w realizacji projektu. Stworzy oraz przedstawi założenia i sposoby realizacji projektu    i zainicjuje tworzenie partnerstw na rzecz projektu.

Etap III
Realizacja projektu (wersja minimalna ze środków własnych ROK w Katowicach albo wersja rozszerzona po uzyskaniu dofinansowania          ze źródeł zewnętrznych). Laureaci otrzymają pomoc merytoryczną i organizacyjną w postaci warsztatów aktywizujących i artystycznych, a także wsparcie w staraniach o pozyskanie środków na przygotowywane przedsięwzięcie.

Uwagi końcowe:
  1. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest szeroka akceptacja, chęć współpracy i zgoda w społeczności lokalnej.
  2. Konkurs nie ma na celu dofinansowania zespołów, wspomagania instytucji, pokrywania kosztów funkcjonowania stowarzyszeń.
  3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo        do zmian terminarza i harmonogramu konkursu.
  4. W przypadku braku spełnienia kryteriów, określonych przez organizatora, laureaci konkursu mogą nie zostać wyłonieni.
  5. Odpowiedzi na wszelkie pytania uzyskają Państwo u organizatora pod nr tel. 032-251 75 63  lub drogą elektroniczną: sekretariat@rok.katowice.pl. Ewentualnie na stronie www.rok.katowice.pl

Tu karta zgłoszenia do konkursu.

Informacje ze strony www.rok.katowice.pl

19

SIE

2008

1171

razy

czytano