Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Postanowienie Nr XVIII/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie: zwołania XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Postanowienie Nr XVIII/2008 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie: zwołania XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

Na podstawie art.20ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.z 2001r, Nr 142,poz.1591ze zm/- p o s t a n a w i a m:

I .Zwołać na dzień  26 sierpnia 2008r o godzinie 9.. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Żarki XVIII sesję Rady Miejskiej w Żarkach z następującym, proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Żarkach w dniu 20 października 2006 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectwa Czatachowa.
 7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy
 8. Zatwierdzenie  Statutu SPZOZ ZOZ Żarki
 9. Uchwalenia zmian w uchwale Nr XXV/189/2005 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 lutego 2005 r w sprawie przyjęcia Statutu MGOPS w Żarkach.
 10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu gminy Żarki do Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Żarki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Uchwalenie zmian w uchwale Nr XVIII/199/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Przybynów
 14. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żarki na lata 2008-2013
 15. Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Suliszowice.
 16. Sprawy różne, bieżące
 17. Interpelacje i wnioski
 18. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

20

SIE

2008

1183

razy

czytano