Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 21.08.2008r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki nr RGKOŚrH/763/06/08 z dnia 21.08.2008r.

Zgodnie z art. 49  ustawy z dn. 14.06.1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 21.08.2008r.  po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego   wszczętego na żądanie    

Zakładu  Projektowania Dróg i Mostów „TWZ I” mgr inż. Tomasz ZAWADZKI  ul. J. Lechonia  3 m 38,  42-200

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowie i przebudowie ciągu drogowego ulic Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach.
    oraz
  • budowie i przebudowie ciągu drogowego ulic Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach – sieć uzupełniająca – ul. Serwin,
została wydana decyzja  Nr RGKOŚRH/763/06/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z jej ustaleniami  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w pok. 3.
Jednocześnie została ona udostępniona na stronie internetowej tut. urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na tablicach  ogłoszeń tut. urzędu , na terenie miejscowości Żarki  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i gminy w Żarkach .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

21

SIE

2008

1050

razy

czytano