poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Ada, Ireneusz
Linki
Warto wiedzieć
Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać
newsletter z najnowszymi
informacjami z regionu
Oferty inwestycyjne
lskie
Śląskie

Ogłoszenie.

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie.

wielkość tekstu:A | A | A

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i  Gminy Żarki o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/259/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki (obejmującej obszary położone w rejonie ul. Wierzbowej i ul. Źródlanej w Żarkach, w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do ww. uchwały) wraz z prognozą oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko oraz uzasadnieniem,
w dniach od 16.04.2018 r. do 17.05.2018 r.,  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 12 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.06.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
-    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
-    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 1.06.2018 r.:
-    w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki , ul. Kościuszki 15/17,  42-310 Żarki,
-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.
   
                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski

Żarki, 6 kwietnia 2018 r.

czytano: 8326 razy

źródło: umigzarki.pl

data dodania: 2018-04-06 11:17:47

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Najnowsze aktualności:

Strona główna
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar
linki23
ankieta

CZY W ŚRODĘ TARG W ŻARKACH POWINNEN SIĘ ODBYWAĆ W GODZ. 13.00 – 17.00?

  • 79%
  • 21%
więcejarchiwum ankiet
prawa_img
facebook

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 9